his parents are away on holiday. he really needs their help now

Câu hỏi:

01/09/2021 54,897

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

Bạn đang xem: his parents are away on holiday. he really needs their help now

His parents are away on holiday. He really needs their help now

A. As long as his parents are at trang chính, they will be able to tát help him.

B. He wishes his parents were at trang chính and could help him now.

Đáp án chủ yếu xác

C. If his parents are at trang chính, they can help him now.

D. If only his parents had been at trang chính and could have helped him.

Đáp án B

Kiến thức: Câu ước ở hiện nay tại

Giải thích:

Dấu hiệu: Trạng kể từ “now” – “ngay bây giờ”

Cấu trúc câu ước với “wish” ở hiện nay tại: S + wish + V_quá khứ đơn: Điều ước không tồn tại thiệt ở hiện nay tại 

=> Loại B vì thế câu ĐK loại 1 trình diễn miêu tả trường hợp hoàn toàn có thể xẩy ra ở thời điểm hiện tại hoặc sau này, trong những khi việc phụ huynh anh ấy trong nhà không tồn tại thiệt ở hiện nay tại  

=> Loại D vì thế câu giả thiết trường hợp không tồn tại thiệt vô quá khứ

=> Loại A vì thế sai về nghĩa

Tạm dịch: Thầy u anh ấy cút ngủ. Anh ấy thực sự cần thiết sự trợ giúp của mình thời điểm này.

A. Miễn là phụ huynh anh ấy trong nhà, bọn họ tiếp tục hoàn toàn có thể gom anh ấy.

B. Anh ấy ước phụ huynh anh ấy trong nhà và hoàn toàn có thể gom anh ấy tức thì lúc này.

C. Nếu phụ huynh anh ấy trong nhà, bọn họ hoàn toàn có thể gom anh ấy tức thì lúc này.

D. Giá như phụ huynh anh ấy trong nhà và hoàn toàn có thể trợ giúp anh ấy.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the sentence that is closest in meaning to tát each of the following questions

Every student is required to tát write an essay on the topic

A. Every student might write an essay on the topic.

BEvery student must write an essay on the topic.

C. They require every student can write an essay on the topic.

D. Every student should write an essay on the topic.

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

Helen wrote a novel. He made a cowboy film, too

A. Helen wrote not only a novel but also made a cowboy film.

B. Helen both wrote a novel as well as made a cowboy film.

C. Helen either wrote a novel or made a cowboy film.

Xem thêm: chất nào sau đây là anđehit

D. Not only did Helen write a novel but she also made a cowboy film.

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

Mrs. Mai (A) and (B) her friends from Vietnam (C) plan (D) to attend the festival now

A. and

B. her friend

C. plan

D. to tát attend

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions

………..he worked, the more he earned

A. The more hard

B. The hard

C. The harder

D. The hardest

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the word(s) CLOSEST in meaning to tát the un­derlined word(s) in each of the following questions

ANU has maintained its position as Australia's top university.

A. conserve

B. remain

C. complain

D. conquer

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to tát the underlined word(s) in each of the following questions

We are very grateful to tát Professor Humble for his generosity in donating this wonderful painting to tát the museum

A. meanness

B. sympathy

C. gratitude

Xem thêm: bài thơ tiểu đội xe không kính

D. churlishness