he was offered the job thanks to his

Câu hỏi:

04/04/2020 67,804

A. impressive       

Bạn đang xem: he was offered the job thanks to his

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A

Ở địa điểm này cần thiết một tính kể từ. => Chọn A. impressive (adj): ấn tượng impress (v): tạo nên tuyệt vời => impression (n): sự tuyệt vời => impressively (adv)
Dịch nghĩa: Anh tớ đang được mời mọc thao tác làm việc nhờ việc thể hiện tại tuyệt vời của anh ấy nhập cuộc phỏng vấn ứng tuyển.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

As an _____, Mr. Pike is very worried about the increasing of teenager crimes.

A. educational      

B. education         

C. educator 

D. educate

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, D on your answer sheet vĩ đại show the underlined part that needs correction.

The wooden fence surrounded the factory is beginning to fall down because of the rain.

A. is beginning    

B. wooden  

C. surrounded       

D. because of

Câu 3:

“A motorbike knocked Ted down” - “ ______________”

A. How terrific!   

B. Poor him!         

Xem thêm: the giant panda has been on the

C. What is it now?

D. What a motorbike!

Câu 4:

They held a các buổi party vĩ đại congratulate their son _____ his success vĩ đại become an engineer.

A. in 

B. on 

C. with        

D. for

Câu 5:

You'd better get someone __________ your living room.

A. redecorated      

B. to redecorate     

C. redecorating     

D. redecorate

Câu 6:

Mark the letter A,B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the sentence that is closest in meaning vĩ đại each of the following questions.

I would rather you wore something more formal vĩ đại work.

A. I’d prefer you wearing something more formal vĩ đại work.

B. I’d prefer you vĩ đại wear something more formal vĩ đại work.

C. I’d prefer you should wear something more formal vĩ đại work.

Xem thêm: ca(hco3)2

D. I’d prefer you wear something more formal vĩ đại work.