hệ số công suất của đoạn mạchBài ghi chép Cách tính Hệ số hiệu suất của mạch năng lượng điện xoay chiều với cách thức giải cụ thể canh ty học viên ôn tập luyện, biết phương pháp thực hiện bài xích tập luyện Cách tính Hệ số hiệu suất của mạch năng lượng điện xoay chiều.

Cách tính Hệ số hiệu suất của mạch năng lượng điện xoay chiều (hay, chi tiết)

A. Phương pháp & Ví dụ

Quảng cáo

Bạn đang xem: hệ số công suất của đoạn mạch

1. Phương pháp

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 với đáp án

Khi ZL = ZC thì mạch xẩy ra hiện tượng lạ nằm trong hưởng trọn năng lượng điện nên cosΦ = 1

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 với đáp án

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Khi với 1 dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều chạy qua chuyện cuộn chão với năng lượng điện trở thuần 50 Ω thì thông số hiệu suất của cuộn chão vì thế 0,8. Cảm kháng của cuộn chão ê bằng

A. 45,5 Ω.

B. 91,0 Ω.

C. 37,5 Ω.

D. 75,0 Ω.

Lời giải:

Áp dụng công thức tính thông số hiệu suất tớ có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 với đáp án

Chọn C

Ví dụ 2: Đặt năng lượng điện áp xoay chiều u = U√2cos(ωt) vô nhị đầu đoạn mạch RLC vướng tiếp nối đuôi nhau (cuộn chão thuần cảm). Khi nối tắt tụ C thì năng lượng điện áp hiệu dụng bên trên năng lượng điện trở R tăng gấp đôi và dòng sản phẩm năng lượng điện vô nhị tình huống này vuông trộn nhau. Hệ số hiệu suất của đoạn mạch khi sau bằng

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 với đáp án

Lời giải:

Ta với công thức về thông số hiệu suất vô 2 tình huống của mạch:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 với đáp án

Chọn A

B. Bài tập luyện trắc nghiệm

Câu 1. Một mạch năng lượng điện xoay chiều tiếp nối đuôi nhau bao gồm tụ năng lượng điện với năng lượng điện dung C, năng lượng điện trở thuần R và cuộn cảm thuần với cảm kháng 80 Ω. Độ rộng lớn hệ số công suất của đoạn mạch RC vì thế thông số hiệu suất của tất cả mạch và vì thế 0,6. Điện trở thuần R có mức giá trị

A. 50 Ω        B. 30 Ω        C. 67 Ω        D. 100 Ω

Lời giải:

Chọn B

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 với đáp án

Câu 2. Mạch năng lượng điện xoay chiều bao gồm cuộn chão vướng tiếp nối đuôi nhau với tụ năng lượng điện. Các năng lượng điện áp hiệu dụng ở nhị đầu đoạn mạch 120 V, ở nhị đầu cuộn chão 120 V và ở nhị đầu tụ năng lượng điện 120 V. Hệ số hiệu suất của mạch là

A. 0,125.        B. 0,87.        C. 0,5.        D. 0,75.

Lời giải:

Chọn B

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 với đáp án

Câu 3. Một đoạn mạch năng lượng điện xoay chiều RLC ko phân nhánh, cuộn chão với năng lượng điện trở thuần. Điện áp hiệu dụng thân thiện nhị đầu đoạn mạch, bên trên năng lượng điện trở R, bên trên cuộn chão và bên trên tụ theo thứ tự là 75 (V), 25 (V), 25 (V) và 75 (V). Hệ số hiệu suất của toàn mạch là

A. 1/7        B. 0,6.        C. 7/25        D. 1/25

Lời giải:

Chọn B

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 với đáp án

Quảng cáo

Câu 4. Đoạn mạch năng lượng điện xoay chiều vướng tiếp nối đuôi nhau bao gồm tụ năng lượng điện, năng lượng điện trở thuần và cuộn cảm thuần. Điện áp hiệu dụng ở nhị đầu đoạn mạch và bên trên cuộn cảm theo thứ tự là 360 V và 212 V. Hệ số hiệu suất của toàn mạch cosφ = 0,6. Điện áp hiệu dụng bên trên tụ là

A. 500 (V).        B. 200 (V).

C. 320 (V).        D. 400 (V).

Lời giải:

Chọn A

cosφ = UR/U = 0,6 ⇒ UR = 0,6U = 216 (V)

U2 = UR2 + (UL - UC)2 ⇒ 3602 = 2162 + (212 - UC)2 ⇒ UC = 500 (V)

Câu 5. Đoạn mạch năng lượng điện xoay chiều vướng tiếp nối đuôi nhau bao gồm tụ năng lượng điện, năng lượng điện trở thuần và cuộn cảm thuần với cảm kháng 80 Ω. Điện áp hiệu dụng ở nhị đầu đoạn mạch và bên trên tụ theo thứ tự là 300 V và 140 V. Dòng năng lượng điện vô mạch trễ trộn đối với năng lượng điện áp nhị đầu đoạn mạch và thông số hiệu suất của mạch cosφ = 0,8. Cường phỏng hiệu dụng dòng sản phẩm qua chuyện mạch là

A. 1 (A).        B. 2 (A).        C. 3,2 (A).        D. 4 (A).

Lời giải:

ZL > ZC ⇒ UL > UC; cosφ = UR/U = 0,8 ⇒ UR = 0,8U = 240 (V)

U2 = UR2 + (UL - UC)2 ⇒ 3002 = 2402 + (UL - 140)2 ⇒ UL = 320 (V)

I = UL/ZL = 4 (A)

Câu 6. Đoạn mạch AB bao gồm nhị đoạn mạch AM và MB vướng tiếp nối đuôi nhau. Đoạn AM bao gồm năng lượng điện trở thuần R = 100Ω vướng tiếp nối đuôi nhau với cuộn cảm thuần L = 1/π. Đoạn MB là tụ năng lượng điện với năng lượng điện dung C. Biểu thức năng lượng điện áp bên trên những đoạn mạch AM và MB theo thứ tự là: uAM = 100√2cos(100πt + π/4) (V) và uMB = 200cos(100πt - π/2) (V). Hệ số hiệu suất của đoạn mạch AB là:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 với đáp án

A. (√2)/2        B. (√3)/2        C. 1/2        D. 3/4

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 với đáp án

Chọn A.

Câu 7. Đoạn mạch AB bao gồm 2 đoạn mạch AM và MB vướng tiếp nối đuôi nhau. Đoạn AM bao gồm năng lượng điện trở thuần R1 = 40 Ω vướng tiếp nối đuôi nhau với tụ năng lượng điện với năng lượng điện dung C = 10-3/(4π) F, đoạn mạch MB bao gồm năng lượng điện trở thuần R2 vướng với cuộn thuần cảm. Đặt vô A, B năng lượng điện áp xoay chiều có mức giá trị hiệu dụng và tần số ko thay đổi thì năng lượng điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch AM và MB theo thứ tự là: uAM = 50√2cos(100πt - 7π/12) (V) và uMB = 150cos100πt (V). Hệ số hiệu suất của đoạn mạch AB là

A. 0,84.        B. 0,71.        C. 0,86.        D. 0,95.

Quảng cáo

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 với đáp án

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 với đáp án

Chọn A.

Câu 8. Một đoạn mạch xoay chiều bao gồm 3 thành phần vướng nối tiếp: năng lượng điện trở thuần R, cuộn chão có tính tự động cảm L và năng lượng điện trở thuần r, tụ năng lượng điện với năng lượng điện dung C. Đặt vô nhị đầu đoạn mạch một năng lượng điện áp xoay chiều, Khi ê năng lượng điện áp tức thời ở nhị đầu cuộn chão và nhị đầu tụ năng lượng điện theo thứ tự với biểu thức: ud = 80√6cos(ωt + π/6) (V) và uC = 40√2cos(ωt - 2π/3) (V), năng lượng điện áp hiệu dụng ở nhị đầu năng lượng điện trở là UR = 60√3 V. Hệ số hiệu suất của đoạn mạch bên trên là

A. 0,862.        B. 0,908.        C. 0,753.        D. 0,664.

Lời giải:

Xem thêm: lịch sử 11 bài 9

Cách giải 1:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 với đáp án

Từ giản vật dụng vectơ tớ đo lường được:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 với đáp án

Chọn B.

Cách giải 2: Dùng máy Fx570ES

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 với đáp án

Câu 9. Cho mạch năng lượng điện xoay chiều RLC vướng tiếp nối đuôi nhau, cuộn chão thuần cảm. hiểu L = CR2. Đặt vô nhị đầu đoạn mạch năng lượng điện áp xoay chiều ổn định toan, mạch với nằm trong thông số hiệu suất với nhị độ quý hiếm của tần số góc ω1 = 50π (rad/s) và ω2 = 200π (rad/s). Hệ số hiệu suất của đoạn mạch bằng

A. 2/√13.        B. 50%.        C. 1/√2.        D. 3/√12.

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 với đáp án

Chọn A.

Câu 10. Đặt vô nhị đầu đoạn mạch RL tiếp nối đuôi nhau một năng lượng điện áp xoay chiều u = U√2cosωt (V). Trong số đó u tính vì thế (V), thời hạn t(s). Tần số f thay cho thay đổi được. Ban đầu tần số vì thế f1 hiệu suất đoạn mạch là P1, tăng tần số lên gấp rất nhiều lần thì hiệu suất đoạn mạch hạ xuống với P2 = (3/4)P1. Khi tăng tần số lên vội vàng 3 tần số thuở đầu thì hiệu suất đoạn mạch là:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 với đáp án

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 với đáp án

Chọn B.

Câu 11. Cho đoạn mạch AB bao gồm nhị đoạn mạch AM tiếp nối đuôi nhau với MB. hiểu đoạn AM bao gồm R tiếp nối đuôi nhau với C và MB với cuộn cảm có tính tự động cảm L và năng lượng điện trở r. Đặt vô AB một năng lượng điện áp xoay chiều u = U√2cosωt (v). hiểu R = r = √(L/C), năng lượng điện áp hiệu dụng thân thiện nhị đầu MB rộng lớn vội vàng n = √3 năng lượng điện áp nhị đầu AM. Hệ số hiệu suất của đoạn mạch có mức giá trị là

A. 0,887        B. 0,755        C.0,866        D. 0,975

Lời giải:

Vẽ giản vật dụng véc tơ như hình vẽ.

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 với đáp án

Từ fake thuyết:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 với đáp án

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 với đáp án

⇒ Tứ giác OPEQ là hình chữ nhật

Do ê góc lệch sóng thân thiện u và i vô mạch: φ = 90° – 60° = 30°

Vì vậy cosφ = cos30° = (√3)/2 = 0,866. Chọn C.

Câu 12. Cho mạch năng lượng điện AB bao gồm 2 đoạn mạch AM tiếp nối đuôi nhau với MB, vô ê AM bao gồm năng lượng điện trở R tiếp nối đuôi nhau với tụ năng lượng điện với năng lượng điện dung C, MB với cuộn cảm có tính tự động cảm L. Đặt vô nhị đầu đoạn mạch một năng lượng điện áp xoay chiều u = U√2cosωt (V). hiểu uAM vuông trộn với uMB với từng tần số ω. Khi mạch với nằm trong hưởng trọn năng lượng điện với tần số ω0 thì UAM = UMB. Khi ω = ω1 thì uAM trễ trộn một góc α1 so với uAB và UAM = U1. Khi ω = ω2 thì uAM trễ trộn một góc α2 so với uAB và UAM = U'1. hiểu α1 + α2 = π/2 và U1 = (3/4)U'1. Xác toan thông số hiệu suất của mạch ứng với tần số ω1 và tần số ω2.

A. cosφ = 0,75; cosφ’ = 0,75.

B. cosφ = 0,45; cosφ’ = 0,75.

C. cosφ = 0,75; cosφ’ = 0,45.

D. cosφ = 0,96; cosφ’ = 0,96.

Quảng cáo

Lời giải:

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 với đáp án

Vì uAM vuông trộn với uMB với từng tần số ω nên:

tanφAM.tanφMB = -1 ⇔ (-ZC/R).(ZL/r) = -1 ⇔ R.r = ZL.ZC

Khi ω = ω0 mạch với nằm trong hưởng trọn và UAM = UMB ⇒ r = R ⇒ R2 = ZLZC.

Vẽ giãn vật dụng vectơ như hình vẽ.

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 với đáp án

Ta luôn luôn với UR = Ur

UAM = UAB cosα = U cosα (α là góc trễ trộn của uAM đối với uAB)

U1 = Ucosα1 (1)

U’1 = Ucosα2 = Usinα1 (2) (do α1 + α2 = π/2)

Từ (1) và (2) suy ra: tanφ1 = U'1/U1 = 4/3 ⇒ UMB = UAMtanφ1 = (4/3)U1

Hai tam giác vuông EAM và FBM đồng dạng (vì với ∠MAE = ∠MBF = φAM nằm trong phụ với φMB).

Từ ê suy ra:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 với đáp án

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 với đáp án

Tương tự động tớ với thành quả so với tình huống ω2

U1 = Ucosα1 = Usinα2 (1)

U'1 = Ucosα2 (2)

Từ (1) và (2) suy ra:

tanφ2 = U1/U'1 = 4/3 ⇒ UMB = UAMtanφ2 = (4/3)U'1

Hai tam giác vuông EAM và FBM đồng dạng (vì với ∠MAE = ∠MBF = φAM nằm trong phụ với φMB)

Từ ê suy ra:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 với đáp án

Xem tăng những dạng bài xích tập luyện Vật Lí lớp 12 với vô đề đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

  • Công suất của dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều

  • Hệ số hiệu suất của mạch năng lượng điện xoay chiều

  • Bài tập luyện về hiệu suất của mạch năng lượng điện xoay chiều

  • Bài tập luyện về hiệu suất của mạch năng lượng điện xoay chiều (phần 2)

    Xem thêm: my dad wants me to go to university but i'm in minds about it

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ người sử dụng học hành giá cực mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng phù hợp những Clip dạy dỗ học tập kể từ những nhà giáo xuất sắc nhất - CHỈ TỪ 399K bên trên khoahoc.mamnontritueviet.edu.vn

Tổng đài tương hỗ ĐK khóa học: 084 283 45 85


cong-suat-cua-mach-dien-xoay-chieu.jsp