hàm số lượng giác 11

CÁC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC – TOÁN LỚP 11

  1. Hàm số sin.

Bạn đang xem: hàm số lượng giác 11

– Định nghĩa:

Quy tắc bịa ứng từng số thực x so với số thực sin x

sin: R → R

x → hắn = sin x

được gọi là hàm số sin, kí hiệu là: hắn = sinx.

– Tập xác lập của hàm số sin là R.

– Tập độ quý hiếm : G =  [–1; 1] Có nghĩa là -1 ≤ sinx ≤ 1   ∀x ∈ R

– Là hàm số lẻ.

– hàm số hắn = sin x là  hàm số tuần trả với chu kì 2π.

– Tính đơn điệu:

Hàm số đồng trở thành bên trên từng khoảng tầm (-π/2+k2π; π/2+k2π) và nghịch tặc trở thành bên trên từng khoảng tầm (π/2+k2π; 3π/2+k2π)

–  Vì hắn = sin x là hàm số lẻ nên đồ vật thị hàm số đối xứng qua loa gốc tọa phỏng O.

 

2. Hàm số cosin

– Định nghĩa:

Quy tắc bịa ứng từng số thực x so với số thực cos x

cos: R → R

x → hắn = cos x

được gọi là hàm số cosin, kí hiệu là: hắn = cos x.

– Tập xác lập của hàm số cosin là R.

– Tập độ quý hiếm : G =  [–1; 1] Có nghĩa là -1 ≤ sinx ≤ 1   ∀x ∈ R

– Là hàm số chẵn

– hàm số  hắn = cos x là  hàm số tuần trả với chu kì 2π.

– Tính đơn điệu:

Hàm số đồng trở thành bên trên từng khoảng tầm (-π+k2π; k2π) và nghịch tặc trở thành bên trên từng khoảng tầm (k2π; π+k2π)

–  Vì hắn = cos x là hàm số chẵn nên đồ vật thị hàm số đối xứng qua loa trục tung.

Xem thêm: ảnh mạng trai đẹp

 

3. Hàm số tang 

– Định nghĩa: Hàm số tang là hàm số được xác lập bươi công thức:  (cos x ≠ 0)

– Kí hiệu là hắn = tan x

– Tập xác lập của hàm số hắn = tan x là D = R\{π/2 + kπ, k ∈ Z}.

– Tập độ quý hiếm của hàm số hắn = tan x là khoảng tầm (–∞; +∞)

– Là hàm số lẻ.

–  Hàm số hắn = tan x  là  hàm số tuần trả với chu kì π

– Hàm số hắn = tan x đồng trở thành bên trên (-π/2+kπ; π/2+kπ) ; (k ∈ Z)

– Đồ thị hàm số sở hữu tâm đối xứng là gốc tọa phỏng O

 

 

4. hàm số cotang

– Định nghĩa:

Hàm số cotang là hàm số được xác lập bươi công thức:  (sin x ≠ 0)

– Kí hiệu là hắn = cot x

– Tập xác lập của hàm số hắn = cot x là D = R\{kπ, k ∈ Z}.

– Tập độ quý hiếm của hàm số hắn = cot x là khoảng tầm (–∞; +∞)

– Là hàm số lẻ.

–  Hàm số  hắn = cot x là hàm số tuần trả với chu kì π

– Hàm số hắn = cot x nghịch tặc trở thành bên trên khoảng tầm (kπ; π+kπ) ; (k ∈ Z)

– Đồ thị hàm số sở hữu tâm đối xứng là gốc tọa phỏng O

 

Xem thêm: hôm nay là ngày bao nhiêu âm