động vật tiếng anh

Việc bắt được thương hiệu những loài vật vô giờ Anh rất có thể giúp cho bạn không ngừng mở rộng vốn liếng kể từ vựng của tôi và gia tăng kĩ năng tiếp xúc giờ Anh. Hãy nằm trong dò xét hiểu về thương hiệu những loài vật vô giờ Anh vô nội dung bài viết này.

A. Từ vựng về những loại động vật hoang dã nuôi vô gia đình

 1. Dog /dɒɡ/: chó
 2. Puppy /ˈpʌp.i/: Chó con
 3. Cat /kæt/: Mèo
 4. Kitten /ˈkɪt.ən/: Mèo con
 5. Rabbit /ˈræb.ɪt/ : Con thỏ
 6. Hamster /ˈhæm.stər/: Chuột cảnh lông xù
 7. Cow /kaʊ/: Bò sữa
 8. Bull /bʊl/: Bò đực
 9. Calf /kɑːf/: Con bê
 10. Sheep /ʃiːp/: Con cừu
 11. Lamp /læm/: Cừu con
 12. Pig /piɡ/: Con lợn
 13. Horse /hoːs/: Con ngựa
 14. Pony /ˈpəʊ.ni/: Ngựa nhỏ
 15. Goldfish /ˈɡəʊld.fɪʃ/: Cá vàng
 16. Chicken /ˈtʃɪk.ɪn/: Con gà
 17. Turkey /ˈtɜː.ki/: Gà tây
 18. Hen /hen/: Gà mái
 19. Rooster /ˈruːstər/: Gà trống
 20. Chick /tʃɪk/: Gà con
 21. Duck /dʌk/: Con vịt
 22. Duckling /ˈdʌk.lɪŋ/: Vịt con
 23. Goat /ɡəʊt/: Con dê
 24. Goose /ɡuːs/: Con ngỗng
 25. Turtle /ˈtɜːtəl/: Con rùa
 26. Donkey /ˈdɒŋ.ki/: Con lừa
 27. Buffalo /ˈbʌf.ə.ləʊ/: Con trâu

B. Tên giờ anh những loại động vật hoang dã lãng phí dã

 1. Elephant /ˈel.ɪ.fənt/: Con voi
 2. Monkey /ˈmʌŋ.ki/: Con khỉ
 3. Zebra/ˈziː.brə/: Ngựa vằn
 4. Giraffe /dʒɪˈrɑːf/: Hươu cao cổ
 5. Bear /beər/: Gấu
 6. Wolf  /wʊlf/: Con sói
 7. Fox /fɒks/: Con cáo
 8. Elk /elk/: Nai sừng gấm
 9. Tiger /ˈtaɪ.ɡər/: Con hổ
 10. Lion /ˈlaɪ.ən/: Sư tử đực
 11. Lioness /ˈlaɪ.ənis/: Sư tử cái
 12. Rhinoceros /raɪˈnɒs.ər.əs/: Tê giác
 13. Leopard /ˈlep.əd/: Báo
 14. Cheetah /ˈtʃiː.tə/: Báo Gêpa
 15. Hyena /haɪˈiː.nə/: Linh cẩu
 16. Antelope /ˈæn.tɪ.ləʊp/: Linh dương
 17. Gazelle /gəˈzel/ : Linh dương Gazen
 18. Gnu /nuː/: Linh dương đầu bò
 19. Hippopotamus /ˌhɪp.əˈpɒt.ə.məs/: Hà mã
 20. Ostrich /ˈɒs.trɪtʃ/: Đà điểu
 21. Camel /’kæməl/: Lạc đà
 22. Baboon /bəˈbuːn/: Khỉ đầu chó
 23. Chimpanzee /,t∫impən’zi/: Tinh tinh
 24. Gorilla/gəˈrɪl.ə/: Vượn người Gôrila
 25. Hippopotamus /ˌhɪp.əˈpɒt.ə.məs/: Hà mã
 26. Koala bear /kəʊˈɑː.lə beəʳ/: Gấu túi
 27. Skunk /skʌŋk/: Chồn hôi
 28. Porcupine – /ˈpɔː.kjʊ.paɪn/: Con nhím
 29. Lynx /lɪŋks/ (bobcat /’bɔbkæt/): Mèo rừng Mĩ
 30. Polar bear /pəʊl beəʳ/: Gấu bắc cực
 31. Chipmunk /ˈtʃɪp.mʌŋk/: Sóc chuột
 32. Boar /bɔːʳ/: Lợn lãng phí (giống đực)
 33. Beaver /ˈbiː.vəʳ/: Con hải ly
 34. Moose /muːs/: Nai sừng tấm {ở phía bắc châu Phi, Âu, Á)

C. Từ vựng những loại động vật hoang dã lưỡng cư

 1. Dragon /ˈdræg.ən/: Con rồng
 2. Lizard /ˈlɪz.əd/: Thằn lằn
 3. Snake /sneɪk/: Con rắn
 4. Toad /təʊd/: Con cóc
 5. Frog /frɒg/: Con ếch
 6. Alligator /ˈæl.ɪ.geɪ.təʳ/: Cá sấu Mĩ
 7. Crocodile /ˈkrɒk.ə.daɪl/: Cá sấu
 8. Dinosaurs /’daɪnəʊsɔː/: Khủng long
 9. Cobra – fang /ˈkəʊ.brə. fæŋ/: Rắn hổ mang-răng nanh
 10. Chameleon /kəˈmiː.li.ən/: Tắc đập hoa

D. Con vật hải dương và bên dưới nước

 1. Fish /fɪʃ/: Cá
 2. Lobster /ˈlɒb.stəʳ/: Tôm hùm
 3. Shellfish /ˈʃel.fɪʃ/: Ốc
 4. Octopus /ˈɒk.tə.pəs/: Bạch tuộc
 5. Squid /skwɪd/: Mực ống
 6. Jellyfish /ˈdʒel.i.fɪʃ/: Con sứa
 7. Seagull /ˈsiː.gʌl/: Mòng biển
 8. Seal /siːl/: Hải cẩu
 9. Coral /ˈkɒr.əl/: San hô
 10. Dolphin /ˈdɒl.fɪn/: Cá heo
 11. Clams /klæm/: Con sò
 12. Crab /kræb/: Con cua
 13. Oyster /ˈɔɪ.stər/: Con hàu
 14. Shrimp /ʃrɪmp/: Con tôm
 15. Walrus /ˈwɔːl.rəs/: Hải mã
 16. Shark /ʃɑːk/: Cá mập
 17. Whale /weɪl/: Cá voi
 18. Seahorse /ˈsiː.hɔːs/: Cá ngựa
 19. Starfish /ˈstɑː.fɪʃ/: Sao biển

E. Từ vựng về những loại chim

 1. Bird /bɜːd/: Chim
 2. Sparrow /ˈspær.əʊ/: Chim sẻ
 3. Parrot /ˈpær.ət/: Con vẹt
 4. Stork /stɔːk/: Con cò
 5. Owl /aʊl/: Con cú
 6. Pigeon /ˈpɪdʒ.ən/: Bồ câu
 7. Eagle /ˈiː.gl/: Chim đại bàng
 8. Falcon /ˈfɒl.kən/: Chim ưng
 9. Crow /krəʊ/: Con quạ
 10. Vulture /ˈvʌl.tʃəʳ/: Kền kền
 11. Woodpecker /ˈwʊdˌpek.əʳ/: Chim gõ kiến
 12. Peacock /ˈpiː.kɒk/: Con công đực
 13. Ostrich /ˈɒs.trɪtʃ/: Đà điểu
 14. Heron /ˈher.ən/: Diệc
 15. Swan /swɒn/: Thiên nga
 16. Penguin /ˈpeŋ.gwɪn/: Chim cánh cụt

F. Từ vựng về những loại côn trùng nhỏ thông thường gặp

 1. Mosquito /məˈskiː.təʊ/: Con muỗi
 2. Cockroach /ˈkɒk.rəʊtʃ/: Con gián
 3. Fly /flaɪ/: Con ruồi
 4. Cricket /ˈkrɪk.ɪt/: Con dế
 5. Worm /wɜːm/: Sâu
 6. Caterpillar /ˈkæt.ə.pɪl.əʳ/: Sâu bướm
 7. Butterly /ˈbʌt.ə.flaɪ/: Con bướm
 8. Spider /ˈspaɪ.dəʳ/: Con nhện
 9. Snail /sneɪl/: Ốc sên
 10. Bee /biː/: Con ong
 11. Tarantula /təˈræn.tjʊ.lə/: Loại nhện lớn
 12. Parasites /’pærəsaɪt/: Kí sinh trùng
 13. Ladybug /ˈleɪ.di.bɜːd/: Bọ rùa
 14. Flea /fliː/: Bọ chét
 15. Beetle /ˈbiː.tl/: Bọ cánh cứng
 16. Praying mantis /preiɳˈmæn.tɪs/: Bọ ngựa
 17. Grasshopper /ˈgrɑːsˌhɒp.əʳ/: Châu chấu
 18. Parasites /’pærəsaɪt/: Kí sinh trùng
 19. Dragonfly /ˈdræg.ən.flaɪ/: Chuồn chuồn
 20. Wasp /wɒsp/: Ong bắp cày
 21. Centipede /ˈsen.tɪ.piːd/: Con rết
 22. Termite /ˈtɜː.maɪt/: Con mối
 23. Firely/ Lightning bug: Con thiêu thân
 24. Ant /ænt/: Kiến

Bạn đang xem: động vật tiếng anh

 

Xem thêm: bài tập hệ thức lượng trong tam giác vuông

4.7/5 - (1129 bình chọn)