đề tiếng anh lớp 3Bộ 100 Đề thi đua Tiếng Anh lớp 3 Học kì 1 & Học kì hai năm 2023 tinh lọc, với đáp án được biên soạn bám sát những cuốn sách Kết nối trí thức (Global Success), Cánh diều (Explore Our World), Chân trời phát minh (Family and Friends), iLearn Smart Start giúp Giáo viên và bố mẹ đạt thêm tư liệu Đề thi đua Tiếng Anh lớp 3 kể từ cơ chung học viên ôn luyện và đạt điểm trên cao trong số bài xích thi đua môn Tiếng Anh lớp 3.

Top 100 Đề thi đua Tiếng Anh lớp 3 năm 2023 (có đáp án)

Xem demo Đề HK1 Tiếng Anh 3 Global success Xem demo Đề HK1 Tiếng Anh 3 Family and Friends Xem demo Đề HK1 Tiếng Anh 3 Explore Our World Xem demo Đề HK1 Tiếng Anh 3 Phonics Smart Xem demo Đề HK1 Tiếng Anh 3 iLearn Smart Start Xem demo Đề HK2 Tiếng Anh 3 Global success Xem demo Đề HK2 Tiếng Anh 3 Family and Friends Xem demo Đề HK2 Tiếng Anh 3 Explore Our World Xem demo Đề HK2 Tiếng Anh 3 iLearn Smart Start

Bạn đang xem: đề tiếng anh lớp 3

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn toàn cỗ đề thi đua Tiếng Anh lớp 3 Cuối kì 1, Cuối kì 2 (mỗi cỗ sách) phiên bản word với lời nói giải cụ thể, trình diễn thích mắt, đơn giản dễ dàng chỉnh sửa:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin tưởng cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi
 • Top trăng tròn Đề thi đua Giữa học tập kì 1 Tiếng Anh lớp 3 năm 2023

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Tiếng Anh lớp 3 Học kì 1 với đáp án (20 đề)

  Xem đề thi

 • Top trăng tròn Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 năm 2023

  Xem đề thi

 • Top trăng tròn Đề thi đua Giữa học tập kì 2 Tiếng Anh lớp 3 năm 2023

  Xem đề thi

 • Top trăng tròn Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 năm 2023

  Xem đề thi

Bộ đề thi đua Tiếng Anh lớp 3 Global Success (Kết nối tri thức)

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề thi đua Giữa Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Global Success

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 3 Học kì 1

 • Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Global Success với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề thi đua Giữa Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Global Success

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 3 Học kì 2

 • Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Global Success với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề thi đua Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (Chân trời sáng sủa tạo)

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề thi đua Giữa Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 3 Học kì 1

 • Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề thi đua Giữa Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 3 Học kì 2

 • Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi


Đề thi đua Tiếng Anh lớp 3 iLearn Smart Start

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề thi đua Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Smart Start

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 3 Cuối kì 1

 • Đề thi đua Cuối kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Smart Start

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Smart Start

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 3 Cuối kì 2

 • Đề thi đua Cuối kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Smart Start

  Xem đề thi


Bộ đề thi đua Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World (Cánh diều)

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề thi đua Giữa Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 3 Học kì 1

 • Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề thi đua Giữa Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 3 Học kì 2

 • Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi


Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Anh lớp 3

 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Anh lớp 3

  Xem chi tiết

Xem demo Đề HK1 Tiếng Anh 3 Global success Xem demo Đề HK1 Tiếng Anh 3 Family and Friends Xem demo Đề HK1 Tiếng Anh 3 Explore Our World Xem demo Đề HK1 Tiếng Anh 3 Phonics Smart Xem demo Đề HK1 Tiếng Anh 3 iLearn Smart Start Xem demo Đề HK2 Tiếng Anh 3 Global success Xem demo Đề HK2 Tiếng Anh 3 Family and Friends Xem demo Đề HK2 Tiếng Anh 3 Explore Our World Xem demo Đề HK2 Tiếng Anh 3 iLearn Smart Start

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề thi đua Học kì 2 - Global Success

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Tiếng Anh lớp 3

Thời lừa lọc thực hiện bài: 35 phút

(không kể thời hạn trừng trị đề)

1. Listen and tick.

Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Global Success (10 đề) | Kết nối tri thức

Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Global Success (10 đề) | Kết nối tri thức

2. Look, listen and write.

Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Global Success (10 đề) | Kết nối tri thức

1. How old is Helen?

She’s ________________________.

2. What’s the job of the father?

He’s a _________________________.

3. What’s the job of the mother?

She’s a ________________________.

4. How old is the boy?

Xem thêm: tả con vật lớp 5

He’s ________________________.

3. Read and circle a, b or c.

1.A: What would you lượt thích lớn drink? - B: ________________________.

a. Yes, please.

b. I have some juice.

c. I’d lượt thích some milk.

2. A: Where’s the table? - B: ______________________.

a. They’re in the kitchen.

b. It’s in the bedroom.

c. I can see a table.

3. A: How many teddy bears vì thế you have? - B: ____________________.

a. I have some.

b. I lượt thích teddy bears.

c. They’re on the bed.

4. A: What can you see? - B: _______________________.

a. The parrot is counting.

b. I can see a parrot.

c. It’s a parrot.

4. Read and complete.

three dog have birds and has

Hi. My name’s Ben. I (1) _______ many toys. I have two cars and (2) _______ trains. I have four ships (3) _______ five buses. I lượt thích my toys.

I have a friend. His name is Andy. He (4) ___________ some pets. He has one (5) _________ and two cats. He has three rabbits and four (6) ________. They are nice.

5. Let’s talk.

1. Asking and answering questions about the job of a family thành viên

2. Asking and answering questions about the location of a room in a house

3. Talking about quantities of things in a room

4. Offering and accepting or declining food or drinks

5. Offering and accepting ordeclining food or drinks

6. Asking and answeringquestions about whatsomeone would lượt thích lớn eator drink

7. Talking about someone’s toys

8. Talking about what someone is doing outdoors

9. Asking and answeringquestions about what animals someone can see at the zoo

10. Asking and answering questions about what a zoo animal is doing

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề thi đua Học kì 2 - Family and Friends

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Tiếng Anh lớp 3

Thời lừa lọc thực hiện bài: 35 phút

(không kể thời hạn trừng trị đề)

I. Listen and write Y (Yes) or N (No).

Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

II. Look and write

Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

III. Write the words correctly

Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

IV. Circle the correct word

Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

V. Look. Write sentences “can” or “can’t”

Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề thi đua Học kì 2 - Explore Our World

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Tiếng Anh lớp 3

Thời lừa lọc thực hiện bài: 35 phút

(không kể thời hạn trừng trị đề)

1. Listen and write Y (Yes) or N (No).

Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World (10 đề) | Cánh diều

2. Listen and tick.

Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World (10 đề) | Cánh diều

Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World (10 đề) | Cánh diều

3. Look, read and put a tick (V) or cross (X).

Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World (10 đề) | Cánh diều

Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World (10 đề) | Cánh diều

4. Read and complete.

mother cycling dog park father flying

Hi. My name is Kate. There are three people in my family: my father, my (1) ____________ and bu. We are in the (2) _____________. My (3) ________ is drawing a picture. My mother is (4) __________ . I am (5) ____________ a kite. This is our (6) ____________. It is running.

Xem tăng đề thi đua những môn học tập lớp 3 tinh lọc, với đáp án hoặc khác:

 • Đề thi đua Toán lớp 3
 • Đề thi đua Tiếng Việt 3
 • Đề thi đua Tin học tập lớp 3

Xem demo Đề HK2 Tiếng Anh 3 Global success Xem demo Đề HK2 Tiếng Anh 3 Family and Friends Xem demo Đề HK2 Tiếng Anh 3 Explore Our World Xem demo Đề HK2 Tiếng Anh 3 iLearn Smart Start

Đã với lời nói giải bài xích luyện lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 3 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 3 Cánh diều

Đã với phầm mềm VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: luyện tập phép phân tích và tổng hợp

Loạt bài xích Đề thi đua Tiếng Việt 3 với đáp án được biên soạn bám sát nội dung lịch trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài xích luyện lớp 3 những môn học