đề thi tiếng anh lớp 2
Bộ 100 Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 & Học kì hai năm 2023 tinh lọc, đem đáp án được biên soạn bám sát sách Kết nối học thức, Cánh diều, Chân trời phát minh gom Giáo viên và bố mẹ được thêm tư liệu Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 kể từ tê liệt gom học viên ôn luyện và đạt điểm trên cao trong những bài bác ganh đua môn Tiếng Anh 2.

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 2

Top 100 Đề ganh đua Tiếng Anh lớp hai năm 2023 (có đáp án)

Xem demo Đề ganh đua CK1 Anh 2 KNTT Xem demo Đề ganh đua CK1 Anh 2 Discovery Xem demo Đề ganh đua CK1 Anh 2 Family Xem demo Đề ganh đua CK1 Anh 2 Phonic Xem demo Đề ganh đua CK1 Anh 2 iLearn Xem demo Đề ganh đua CK2 Anh 2 KNTT Xem demo Đề ganh đua CK2 Anh 2 Discovery Xem demo Đề ganh đua CK2 Anh 2 Family Xem demo Đề ganh đua CK2 Anh 2 Phonic Xem demo Đề ganh đua CK2 Anh 2 iLearn

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn toàn cỗ Đề ganh đua Học kì 1, Học kì 2 Tiếng Anh lớp 2 (mỗi cỗ sách) phiên bản word đem điều giải cụ thể, trình diễn thích mắt, dễ dàng và đơn giản chỉnh sửa:

 • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cẩn cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

 • Top 10 Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 Giữa kì một năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 10 Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 Học kì một năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 10 Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 Giữa kì hai năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 10 Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 Học kì hai năm 2023

  Xem đề thi

Bộ đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức

- Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 Giữa kì 1

 • Đề ganh đua Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1

 • Đề ganh đua Học kì 1 Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 Giữa kì 2

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2

 • Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức

  Xem đề thi


Bộ đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 Family and Friends (Chân trời sáng sủa tạo)

- Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 Giữa kì 1

 • Đề ganh đua Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 2 Family and Friends (Chân trời sáng sủa tạo)

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1

 • Đề ganh đua Học kì 1 Tiếng Anh lớp 2 Family and Friends (Chân trời sáng sủa tạo)

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 Giữa kì 2

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Family and Friends (Chân trời sáng sủa tạo)

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2

 • Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Family and Friends (Chân trời sáng sủa tạo)

  Xem đề thi


Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 iLearn Smart Start

- Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 Giữa kì 1

 • Đề ganh đua Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 2 Smart Start

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1

 • Đề ganh đua Cuối kì 1 Tiếng Anh lớp 2 Smart Start

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 Giữa kì 2

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Smart Start

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2

 • Đề ganh đua Cuối kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Smart Start

  Xem đề thi


Bộ đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 Explore our world (Cánh diều)

- Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 Giữa kì 1

 • Đề ganh đua Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 2 Explore our world (Cánh diều)

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1

 • Đề ganh đua Học kì 1 Tiếng Anh lớp 2 Explore our world (Cánh diều)

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 Giữa kì 2

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Explore our world (Cánh diều)

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2

 • Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Explore our world (Cánh diều)

  Xem đề thi

Xem demo Đề ganh đua CK1 Anh 2 KNTT Xem demo Đề ganh đua CK1 Anh 2 Discovery Xem demo Đề ganh đua CK1 Anh 2 Family Xem demo Đề ganh đua CK1 Anh 2 Phonic Xem demo Đề ganh đua CK1 Anh 2 iLearn Xem demo Đề ganh đua CK2 Anh 2 KNTT Xem demo Đề ganh đua CK2 Anh 2 Discovery Xem demo Đề ganh đua CK2 Anh 2 Family Xem demo Đề ganh đua CK2 Anh 2 Phonic Xem demo Đề ganh đua CK2 Anh 2 iLearn

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Trường Tiểu học tập .....

Đề ganh đua học tập kì 2 Tiếng Anh lớp 2

(Bộ sách: Kết nối học thức với cuộc sống)

Thời gian lận thực hiện bài: .... phút

I. Look at the pictures and complete the words

Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Kết nối học thức năm 2023

II. Match

Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Kết nối học thức năm 2023

III. Reorder these words to tát have correct sentences

1. number/ it/ What/ is/ ?/

_________________________________________

2. How/ sister/ your/ is/ old/ ?/

_________________________________________

3. the/ What/ shirts/ are/ ?/

_________________________________________

Xem thêm: hợp tử được hình thành trong trường hợp nào sau đây có thể phát triển thành thể đa bội lẻ

4. They’re/ bike/ riding/ a/ ./

_________________________________________

5. cake/ the/ table/ The/ on/ is/ ./

_________________________________________

-The end-

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Trường Tiểu học tập .....

Đề ganh đua học tập kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Family And Friends

(Bộ sách: Chân trời sáng sủa tạo)

Thời gian lận thực hiện bài: .... phút

I. Match

1. Where is the cat?

A. I’m eight

2. How old are you?

B. She’s in the kitchen

3. How bởi you go to tát school?

C. It’s under the table

4. Are these her shoes?

D. I walk to tát school

5. Where’s Grandma?

E. No, they aren’t

II. Look at the pictures and complete the words

Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Chân trời phát minh năm 2023

III. Read and circle the correct answer

My name is Mark. I live in. It’s near Hai Phong but it’s far from Ho Chi Minh City. Today, the weather is sunny and cloudy. My sisters are cycling. My brother and I are skipping.

1. Hanoi is near/ far from Hai Phong.

2. Ho Chi Minh City is near/ far from Hanoi

3. The weather is sunny and cloudy/ sunny and windy today.

4. Mark’s sisters are cycling/ flying kites

5. Mark and his brother are skating/ skipping.

IV. Reorder these words to tát make meaningful sentences

1. The/ is/ goal/ ball/ the/ in/ ./

_______________________________________________

2. mother/ My/ in/ living room/ the/ is/ ./

_______________________________________________

3. to/ by/ I/ motorbike/ go/ school/ ./

_______________________________________________

4. these/ her/ Are/ dress/ ?/

_______________________________________________

5. is/ my/ This/ grandpa/ ./

_______________________________________________

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Trường Tiểu học tập .....

Đề ganh đua học tập kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Explore Our World

(Bộ sách: Cánh diều)

Thời gian lận thực hiện bài: .... phút

(Đề 2)

I. Look and write

Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Cánh diều năm 2023

II. Match

1. Where’s Dad?

A. Six balls

2. Do you lượt thích milk?

B. He’s in the living room

3. How are you?

C. She is wearing a pink dress

4. How many xanh rì balls?

D. No, I lượt thích water

5. What is she wearing?

E. I’m good

III. Choose the correct answers

Đề ganh đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 2 Cánh diều năm 2023

IV. Reorder these words to tát make sentences

1. cup/ the/ The/ in/ frog/ is/ ./

_______________________________________________

2. monkey/ The/ eating/ is/ ./

_______________________________________________

3. wearing/ hat/ I’m/ a/ ./

_______________________________________________
Lưu trữ: Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 (sách cũ)

Xem thử

Đã đem tiện ích VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: chuyên đề hóa 10 cánh diều

Loạt bài bác Đề ganh đua Toán, Tiếng Việt lớp 2 đem đáp án được biên soạn bám sát nội dung lịch trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 2 của những cuốn sách mới mẻ.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.Giải bài bác tập luyện lớp 2 sách mới mẻ những môn học