cong thuc tinh cm

Bạn sở hữu biết, thế nào là là độ đậm đặc Phần Trăm (C%) và độ đậm đặc mol (CM) của dung dịch? Công thức tính độ đậm đặc Phần Trăm và nồng phỏng mol của dung dịch là như vậy nào? Trong nội dung bài viết thời điểm hôm nay, tất cả chúng ta nằm trong dò xét hiểu định nghĩa tương đương công thức của những loại độ đậm đặc này nhé!

Công thức tính độ đậm đặc Phần Trăm (C%) và độ đậm đặc mol (CM) của dung dịch

Bạn đang xem: cong thuc tinh cm

Nồng phỏng Phần Trăm và độ đậm đặc mol là gì?

nong-do-phan-tram-nong-do-mol-la-gi

I. Công thức tính độ đậm đặc Phần Trăm (C%) của dung dịch

1. Khái niệm độ đậm đặc phần trăm

Nồng phỏng Phần Trăm (C%) của hỗn hợp là đại lượng cho tới tớ biết số gam hóa học tan sở hữu nhập 100 gam hỗn hợp.

2. Công thức tính độ đậm đặc phần trăm

C% = mct/mdd x 100%

Trong đó:

 • mct: lượng của hóa học tan (gam)
 • mdd: lượng của hỗn hợp (gam)
 • mdung dịch = mdung môi  + mchất tan

3. Ví dụ phương pháp tính độ đậm đặc Phần Trăm (C%) của dung dịch

Ví dụ 1: Hòa tan 30 gam muối hạt ăn NaCl và 90 gam nước. Tính nồng phỏng Phần Trăm của hỗn hợp bên trên.

⇒ Khối lượng của hỗn hợp NaCl:

mdd = 30 + 90 = 120 (gam)

⇒ Nồng phỏng Phần Trăm của hỗn hợp NaCl:

C% = (30/120) x 100% = 25%.

Ví dụ 2: Cho hỗn hợp H2SO4 có độ đậm đặc 28%. Tính lượng H2SO4 có nhập 300 gam hỗn hợp.

⇒ Khối lượng của H2SO4 sở hữu nhập 300 gam dung dịch:

m = (28 x 300)/100 = 84 (gam)

Công thức tính độ đậm đặc Phần Trăm và công thức tính độ đậm đặc mol

cong-thuc-tinh-nong-do-phan-tram-va-nong-do-mol-dung-dich

II. Công thức tính độ đậm đặc mol (CM) của dung dịch

1. Khái niệm độ đậm đặc mol

Nồng phỏng mol (CM) của hỗn hợp là đại lượng cho tới tớ biết số mol hóa học tan sở hữu trong một lít hỗn hợp.

2. Công thức tính độ đậm đặc mol

CM = n/V (đơn vị: mol/l)

Trong đó:

 • n: số mol hóa học tan
 • V: thể tích hỗn hợp (lít)
 • Đơn vị mol/l còn được viết lách là M.

3. Ví dụ phương pháp tính độ đậm đặc mol (CM) của dung dịch

Ví dụ 1: Trong 250 ml dd sở hữu hòa tan 16 g CuSO4. Tính độ đậm đặc mol của hỗn hợp bên trên.

⇒ Số mol CuSO4 trong hỗn hợp là:

nCuSO4 = 16/160 = 0,1 (mol)

⇒ Nồng phỏng mol của dung dịch CuSO4 là:

CM = 0,1/0,25 = 0,4 (mol/l)

– Ví dụ 2: Trộn 1 lít dd đàng 2M với 3 lít hỗn hợp đàng 0,5M. Tính độ đậm đặc mol của dd đàng sau khoản thời gian trộn nhập nhau.

Ta có:

 • Số mol đàng nhập dd 1: n1 = 2 x 1 = 2 (mol)
 • Số mol đàng nhập dd 2: n2 = 0,5 x 3 = 1,5 (mol)
 • Thê tích của dd sau khoản thời gian trộn: Vdd = 1 + 3 = 4 (lít)

⇒ Nồng phỏng mol của hỗn hợp đàng sau khoản thời gian trộn nhập nhau:

CM = (2 + 1,5) / 4 = 0,875 (M)

Bài thói quen độ đậm đặc Phần Trăm (C%) và độ đậm đặc mol (CM) của dung dịch

Câu 1. Chọn câu vấn đáp đúng: phẳng cơ hội nào là tớ đã có được 200 g hỗn hợp BaCl2 5%?

 1. Hòa tan 190 g BaCl2 nhập 10 g nước.
 2. Hòa tan 10 g BaCl2trong 190 g nước.
 3. Hòa tan 100 g BaCl2trong 100 g nước.
 4. Hòa tan 200 g BaCl2trong 10 g nước.
 5. Hòa tan 10 g BaCl2trong 200 g nước.

Đáp án: B

Câu 2. Tính độ đậm đặc mol (CM) của 850 ml dd sở hữu hòa tan đôi mươi g KNO3. Chọn thành phẩm đúng:

 1. 0,233 M
 2. 23,3 M
 3. 2,33 M
 4. 233 M

Đáp án: A

– Hướng dẫn giải:

Ta có:

Xem thêm: chúc bình an

 • Số mol của KNO3 là: nKNO3 = 20/101 = 0,198 (mol)
 • Nồng phỏng mol của hỗn hợp là: CM = 0,198/0,85 = 0,233 M.

Câu 3. Tính độ đậm đặc mol (CM) của những hỗn hợp sau:

a) 1 mol KCl nhập 750 ml hỗn hợp.

⇒ CM = 1/0,75 = 1,33 (M)

b) 0,5 mol MgCl2 trong một,5 lít dung dịch

⇒ CM = 0,5/1,5 = 0,333 (M)

c) 400 g CuSO4 nhập 4 lí dung dịch

– Ta sở hữu, số mol CuSO4 là: nCuSO4 = 400/160 = 2,5 (mol)

⇒ CM = 2,5/4 = 0,625 (M)

d) 0,06 mol Na2CO3 nhập 1500 ml dung dịch

⇒ CM = 0,06/1,5 = 0,04 (M)

Câu 4. Tính số mol và số gam hóa học tan của những hỗn hợp sau:

a) 1 lít dd NaCl 0,5 M

 • Số mol NaCl: nNaCl = 0,5 x 1 = 0,5 (mol)
 • Khối lượng NaCl: mNaCl = 0,5 x 58,5 = 29,25 (g)

b) 500 ml dd KNO3 2 M

 • Số mol KNO3: nKNO3 = 2 x 0,5 = 1 (mol)
 • Khối lượng KNO3: mKNO3 = 1 x 101 = 101 (g)

c) 250 ml dd CaCl2 0,1 M

 • Số mol CaCl2: nCaCl2 = 0,1 x 0,25 = 0,025 (mol)
 • Khối lượng CaCl2: mCaCl2 = 0,025 x 111 = 2,775 (g)

d) 2 lít dd Na2SO4 0,3 M

 • Số mol Na2SO4: nNa2SO4 = 0,3 x 2 = 0,6 (mol)
 • Khối lượng Na2SO4: mNa2SO4 = 0,6 x 142 = 85,2 (g)

Câu 5. Tính độ đậm đặc Phần Trăm (C%) của những hỗn hợp sau:

a) đôi mươi g KCl nhập 600 g dung dịch

⇒ C% = (20/600) x 100% = 3,33%

b) 32 g NaNO3 nhập 2 kilogam dung dịch

⇒ C% = (32/2000) x 100% = 1,6%

c) 75 g K2SO4 nhập 1500 g dung dịch

⇒ C% = (75/1500) x 100% = 5%

Câu 6. Tính số gam hóa học tan cần thiết dùng làm điều chế những hỗn hợp sau:

a) 2,5 lít hỗn hợp NaCl 0,9 M

 • Số mol NaCl: nNaCl = 0,9 x 2,5 = 2,25 (mol)
 • Khối lượng NaCl nên dùng là: mNaCl = 2,25 x 58,5 = 131,625 (g)

b) 50 g dd MgCl2 4%

 • Khối lượng hóa học tan MgCl2 nên dùng là: mMgCl2 = (4 x 50)/100 = 2 (g)

c) 250 ml hỗn hợp MgSO4 0,1 M

 • Số mol MgSO4: nMgSO4 = 0,1 x 0,25 = 0,025 (mol)
 • Khối lượng MgSO4 nên dùng là: mMgSO4 = 0,025 x 120 = 3 (g)

Câu 7. Tại 25 °C, phỏng tan của NaCl là 36 g, của đàng là 204 g. Tính độ đậm đặc Phần Trăm (C%) của những dd bão hòa NaCl và đàng ở hỗn hợp bên trên.

Giải:

Ta sở hữu, phỏng tan (S) của một hóa học nội địa là số gam hóa học bại liệt hòa tan nhập 100 gam nước muốn tạo trở nên hỗn hợp bão hòa ở một nhiệt độ phỏng xác lập.

Như vậy, độ đậm đặc Phần Trăm của những dd bão hòa NaCl và đàng là:

C% NaCl = [36/(36+100)] x 100% = 26,47%

C% đường = [204/(204+100)] x 100% = 67,11%

Xem thêm: hình đồ ăn cute