chất nào sau đây là bazơ

Câu hỏi:

09/08/2022 2,407

Bạn đang xem: chất nào sau đây là bazơ

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án C

KOH là 1 bazo.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 13,35 gam alanin nhập hỗn hợp NaOH nhận được hỗn hợp Y. Dung dịch Y thuộc tính vừa phải đầy đủ với 250 ml hỗn hợp HCl 1M nhận được hỗn hợp Z. Cô cạn hỗn hợp Z lượng muối bột khan nhận được là

A. 18,825 gam

B. 35,245 gam

C. 24,675 gam

D. 18,675 gam

Câu 2:

Cho 7,4 gam metyl axetat nhập 200 ml hỗn hợp NaOH 1M đun rét mướt. Sau phản xạ ứng trọn vẹn, cô cạn hỗn hợp nhận được m gam hóa học rắn khan. Giá trị của m là:

A. 15,4

B. 10,8

C. 12,2

D. 8,2

Câu 3:

Số thích hợp hóa học este mạch hở với nằm trong công thức phân tử C4H8O2

A. 4

B. 3

Xem thêm: giải pháp bảo vệ môi trường

C. 5

D. 2

Câu 4:

Cho hỗn hợp chứa chấp 0,1 mol amino axit X thuộc tính với vừa phải đầy đủ 500 ml hỗn hợp NaOH 0,4M nhận được hỗn hợp Y. Dung dịch Y phản xạ tối nhiều với 300 ml hỗn hợp HCl 1M, nhận được hỗn hợp Z. Cô cạn Z nhận được 30,05 gam muối bột khan. Số vẹn toàn tử hiđro với nhập phân tử X là

A. 8

B. 7

C. 5

D. 9

Câu 5:

Thí nghiệm nào là tại đây xẩy ra phản xạ hóa học?

A. Cho lá Cu nhập hỗn hợp H2SO4 quánh nguội

B. Nhúng lá Fe nhập hỗn hợp MgSO4

C. Cho lá Fe nhập hỗn hợp HNO3 quánh nguội           

D. Cho bột Ag nhập hỗn hợp H2SO4 loãng

Câu 6:

Hiđrocacbon nào là sau đó là anken?

A. Metan

B. Axetilen

C. Benzen

Xem thêm: kết bài nói với con

D. Etilen