cách dùng hàm if

Hàm IF là một trong trong mỗi hàm thịnh hành và cần thiết nhất nhập excel. quý khách người sử dụng hàm nhằm đòi hỏi Excel đánh giá một ĐK và trả về một độ quý hiếm nếu như ĐK được thỏa mãn nhu cầu, hoặc trả về một độ quý hiếm không giống nếu như ĐK cơ ko được thỏa mãn nhu cầu.

Bạn đang xem: cách dùng hàm if

Trong nội dung bài viết này, Blog Học Excel Online tiếp tục lần hiểu về cú pháp và cách người sử dụng hàm IF thịnh hành nhập Excel, tiếp sau đó sẽ có được tầm nhìn sâu sắc rộng lớn vị những ví dụ về công thức nhưng mà kỳ vọng là tiếp tục có lợi cho tất cả những người dân mới nhất người sử dụng Excel và những người dân sở hữu kinh nghiệm tay nghề.

Cú pháp hàm IF và cơ hội dùng:

Hàm IF là một trong trong mỗi hàm logic được chấp nhận Review một ĐK chắc chắn và trả về độ quý hiếm nhưng mà các bạn hướng đẫn nếu như ĐK là TRUE và trả về một độ quý hiếm không giống nếu như ĐK là FALSE

Cú pháp mang lại hàm IF như sau:

IF (logical_test, [value_if_true], [value_if_false])

Như các bạn thấy, hàm IF có 3 thông số, tuy nhiên chỉ mất thông số trước tiên là cần phải sở hữu, còn 2 thông số sót lại là ko bắt buộc

  • logical_test: Là một độ quý hiếm hoặc biểu thức logic có mức giá trị TRUE (đúng) hoặc FALSE (sai). Bắt buộc cần sở hữu. Đối với thông số này, chúng ta cũng có thể chứng thật này đó là ký tự động, tháng ngày, số lượng hoặc bất kể biểu thức đối chiếu nào là.

Ví dụ: Biểu thức logic của chúng ta cũng có thể là hoặc B1=”sold”, B1<12/1/2014, B1=10 hoặc B1>10.

  • Value_if_true: Là độ quý hiếm nhưng mà hàm tiếp tục trả về nếu như biểu thức logic mang lại độ quý hiếm TRUE hoặc trình bày cách tiếp theo là ĐK thỏa mãn nhu cầu. Không cần phải sở hữu.

Ví dụ: Công thức sau tiếp tục trả về kể từ “Good” nếu như độ quý hiếm ở dù B1 to hơn 10: =IF(B1>10, “Good”)

  • Value_if_false: là độ quý hiếm nhưng mà hàm tiếp tục trả về nếu như biểu thức logic mang lại độ quý hiếm FALSE hoặc trình bày cách tiếp theo là ĐK ko thỏa mãn nhu cầu. Không cần phải sở hữu.

Ví dụ: Nếu các bạn thêm thắt thay đổi loại 3 là “Bad” nhập công thức ở ví dụ bên trên, nó sẽ bị trả về kể từ “Good” nếu như độ quý hiếm ở nhập dù B1 to hơn 10, còn nếu như ngược lại thì độ quý hiếm trả về được xem là “Bad”:

=IF(B1>10, "Good", "Bad")

Excel IF function - formula example

 

Những vấn đề cần ghi nhớ về hàm IF nhập Excel:

Mặc cho dù nhị thay đổi sau cuối nhập hàm IF là ko cần tuy nhiên công thức hoàn toàn có thể trả về những độ quý hiếm ko mong ngóng nếu mà các bạn ko nắm rõ những quy tắc cơ phiên bản nhất

1. Nếu như value_if_true bị vứt qua

Nếu value_if_true bị bỏ dở nhập công thức IF (ví dụ chỉ mất lốt cần sau logical_test), thì hàm IF tiếp tục trả về sản phẩm là 0 nếu như ĐK chủ yếu được thỏa mãn nhu cầu. Đây là ví dụ:

=If(B1>10,,”Bad”)

Nếu các bạn không thích hàm If của tớ ko hiển thị bất kể điều gì khi ĐK thỏa, hãy nhập gấp đôi lốt nhấy nhập thông số thứ hai như vậy này:

=If(B1>10,””,”Bad”)

. Về cơ phiên bản, tình huống này hàm if tiếp tục trả về chuỗi trống trải.

IF formulas with the value_if_true argument omitted

 

2. Nếu như value_if_false bị vứt qua

Nếu các bạn ko quan hoài cho tới điều gì tiếp tục xẩy ra nếu như ĐK quy quyết định ko được thỏa mãn nhu cầu, chúng ta cũng có thể bỏ dở thay đổi loại 3 nhập công thức hàm IF, điều này tiếp tục kéo đến sản phẩm như sau

Nếu biểu thức logic được nghĩ rằng FALSE và thông số kỹ thuật value_if_false bị bỏ dở (chỉ sở hữu một độ quý hiếm có một không hai ứng với thông số value_if_false) thì hàm IF tiếp tục trả về độ quý hiếm FALSE. Đây ngược là một trong điều ko ước muốn cần ko nào?

Đây là một trong ví dụ mang lại công thức

=IF(B1>10, "Good")

Nếu các bạn bịa đặt lốt phẩy sau thông số value_if_true thì hàm IF tiếp tục trả về độ quý hiếm vị 0, điều này còn có nghĩa rằng độ quý hiếm trả về ko tương quí với công thức =IF(B1>10, “Good”,).

Lần nữa, nguyên nhân thuyết phục nhất để tại vị “” nhập thông số loại phụ thân là các bạn sẽ nhận độ quý hiếm trống rỗng nếu như điều khiện ko thỏa mãn nhu cầu =IF(B1>10, “Good”, “”).

IF formulas with the value_if_false argument omitted

 

3. Làm mang lại hàm IF hiện thị lên độ quý hiếm TRUE hoặc FALSE

Nếu như bạn thích những công thức Excel hoàn toàn có thể hiện thị lên những độ quý hiếm logic như TRUE hoặc FALSE khi một ĐK chắc chắn được thỏa mãn nhu cầu thì các bạn cần gõ TRUE nhập dù thông số value_if_true. Ô value_if_false  hoàn toàn có thể điền nhập là FALSE hoặc nhằm trống trải. Đây là một trong ví dụ mang lại công thức trên:

=IF(B1>10, TRUE, FALSE)

hoặc

=IF(B1>10, TRUE)

an example of the IF function that displays logical values TRUE or FALSE
Lưu ý. Nếu như bạn thích hàm IF trả về độ quý hiếm TRUEFALSE như độ quý hiếm logic (Boolean) nhưng mà công thức excel không giống hoàn toàn có thể nhận dạng thì bạn phải đảm nói rằng ko đặt nó nhập lốt ngoặc kép. Dấu hiệu của một Boolean nhập một dù như chúng ta cũng có thể thấy nhập hình minh họa bên trên.

Nếu bạn thích độ quý hiếm “TRUE” và “FALSE” là ký tự động thì nên đặt nó nhập lốt ngoặc kép. Trong tình huống này, độ quý hiếm được trả về tiếp tục nằm bên cạnh ngược và được format là dạng General. Không sở hữu công thức Excel nào là nhận dạng “TRUE” và “FALSE” là độ quý hiếm logic cả.

4. Làm mang lại hàm IF hiển thị một quy tắc toán và trả về một kết quả

Thay vì như thế trả về một gái trị chắc chắn thì chúng ta cũng có thể thực hiện mang lại công thức hàm IF đánh giá ĐK thể hiện, đo lường và tính toán một công thức toán và trả về độ quý hiếm dựa vào sản phẩm của quy tắc toán cơ. quý khách triển khai điều này bằng phương pháp dử dụng những công thức sô học tập hoặc những hàm không giống của Excel nhập dù thông số value_if_true và /hoặc value_if_false. Dưới đó là một vài ba ví dụ điển hình:

Ví dụ 1:

=IF(A1>B1, C3*10, C3*5)

Công thức đối chiếu độ quý hiếm nhập cột A1 và B1, và nếu như độ quý hiếm nhập cột A1 to hơn nhập cột B1 thì sản phẩm tiếp tục là sự nhân độ quý hiếm nhập dù C3 với C10, còn ngược lại tiếp tục nhân với 5

Ví dụ 2:

=IF(A1<>B1, SUM(A1:D1), "")

Công thức tiếp tục đối chiếu độ quý hiếm trong số dù A1 và B1, nếu như độ quý hiếm nhập dù A1 ko vị B1 thì công thức tiếp tục trả về độ quý hiếm là tổng của toàn bộ những độ quý hiếm kể từ dù A1 cho tới D1, ngược lại thì tiếp tục là một trong chuỗi ký tự động trống rỗng.

Cách dùng hàm IF nhập Excel và những ví  dụ:

Bây giờ các bạn đang được không xa lạ với cú pháp của hàm IF, hãy đánh giá một trong những ví dụ về công thức và lần hiểu cơ hội dùng hàm IF như là một trong hàm đo lường và tính toán nhập Excel

Công thức ví dụ về hàm IF được chấp nhận đối chiếu số học tập như: to hơn, nhỏ rộng lớn, bằng

Việc dùng hàm IF với những độ quý hiếm số dựa vào việc dùng những toán tử đối chiếu không giống nhau nhằm biểu diễn miêu tả những ĐK của người sử dụng. quý khách tiếp tục nhìn thấy list rất đầy đủ những toán tử logic được minh họa vị những ví dụ về công thức nhập bảng sau đây.

Điều kiện Toán tử Ví dụ về công thức Mô tả
Lớn hơn > =IF(A2>5, “OK”,) Nếu số nhập dù A2 to hơn 5 thì công thức tiếp tục trả về độ quý hiếm là “OK”, ngược lại thì trả về 0
Nhỏ hơn < =IF(A2<5, “OK”, “”) Nếu số nhập dù A2 nhỏ rộng lớn 5 thì công thức tiếp tục trả về độ quý hiếm là “OK”, ngược lại thì tiếp tục trả về chuỗi ký tự động rỗng
Bằng = =IF(A2=5, “OK”, “Wrong number”) Nếu số nhập dù A2 vị 5 thì công thức tiếp tục trả về độ quý hiếm là “OK”, ngược lại thì tiếp tục hiển thị “Wrong Number”
Khác <> =IF(A2<>5, “Wrong number”, “OK”) Nếu số nhập dù A2 không giống 5 thì công thức tiếp tục trả về độ quý hiếm là “Wrong Number”, ngược lại thì tiếp tục hiển thị “OK”
Lớn rộng lớn hoặc bằng >= =IF(A2>=5, “OK”, “Poor”) Nếu số nhập dù A2 to hơn hoặc vị 5 thì công thức tiếp tục trả về độ quý hiếm là “OK”, ngược lại thì tiếp tục hiển thị “Poor”
Nhỏ rộng lớn hoặc bằng <= =IF(A2<=5, “OK”, “”) Nếu số nhập dù A2 nhỏ rộng lớn hoặc vị 5 thì công thức tiếp tục trả về độ quý hiếm là “OK”, ngược lại thìa là chuỗi ký tự động rỗng

Hình minh họa sau đây thể hiện tại sản phẩm của việc đối chiếu “lớn hoăn hoặc bằng”

the IF formula with the

Hàm IF nhập văn bản:

Nhìn cộng đồng, khi chúng ta ghi chép công thức hàm IF cho những độ quý hiếm văn phiên bản thay cho những toán tử “bằng” hoặc “không bằng” thì nên bám theo dõi một vài ba ví dụ sau đây.

Ví dụ 1. Công thức hàm IF ko phân biệt chữ hoa hoặc chữ thông thường cho những ký tự

Giống như phần rộng lớn những tính năng của Excel, hàm IF được khoác quyết định ko phân biệt chữ hoa hoặc chữ thông thường. Điều này còn có nghĩa rằng những biểu thức logic sở hữu chứa chấp ký tự động ko thể phân biệt được loại chữ hoa hoặc thông thường nhập công thức hàm IF

Ví dụ, Công thức hàm IF sau đây trả về độ quý hiếm “Yes” hoặc “No” dựa vào tình trạng Ship hàng (cột C)

=IF(C2="delivered", "No", "Yes")

Công thức này trình bày lên rằng Excel  tiếp tục trả về “No” nếu như một dù nhập cột C bao hàm kể từ “Delivered”, còn ngược lại thì tiếp tục trả về “Yes”. Không cần thiết là các bạn gõ kể từ “Delivered” ra làm sao nhập thông số biểu thức logic – “delivered”, “Delivered”, hoặc “DELIVERED”. Cũng ko cần thiết liệu kể từ “Delivered” được ghi chép hoa hoặc thông thường ở nhập bảng, như minh họa nhập hình sau đây.

Một cách tiếp theo để sở hữu được một sản phẩm đúng đắn rộng lớn này đó là dùng quy tắc đối chiếu “không bằng” và tráo thay đổi nhị thông số value_if_truevalue_if_false

=IF(C2<>"delivered", "Yes", "No")

Ví dụ 2. Công thức hàm IF phân biệt chữ hoa hoặc chữ thông thường cho những ký tự

Nếu như bạn thích tạo nên một biểu thức logic sở hữu phân biệt loại chữ hoa hoặc thông thường thì người sử dụng phối kết hợp hàm IF với hàm EXACT bằng phương pháp đối chiếu nhị chuỗi độ quý hiếm và trả về TRUE nếu xâu đích thị, ngược lại thì trả về FALSE. Mặc cho dù hàm EXACT sở hữu sự phân biệt hoa hoặc thông thường vẫn bỏ dở sự khác lạ về format.

Bạn dùng hàm EXACT bằng phương pháp như sau:

=IF(EXACT(C2,"DELIVERED"), "No", "Yes")

Xem thêm: hình con vật cute

Biểu thức logic các bạn vận dụng và “DELIVERED” là độ quý hiếm văn phiên bản in hoa nhưng mà các bạn cần hiện tại thị một cơ hội đúng đắn ứng với cột C.

Case-sensitive IF formula for text values

Một cơ hội đơn giản và dễ dàng rộng lớn, các bạn cũng hoàn toàn có thể người sử dụng cơ hội tham lam chiếu dù thay cho thông số chứa chấp ký tự động loại nhị nhập hàm EXACT nếu như bạn thích.

Lưu ý. Khi dùng văn phiên bản như 1 thay đổi nhập hàm IF thì nên ghi nhớ luôn luôn cần đi kèm theo với lốt ngoặc kép.

Ví dụ 3. Công thức IF mang lại độ quý hiếm văn phiên bản với việc tham lam chiếu từng phần

Nếu bạn thích ĐK nhưng mà các bạn thể hiện dựa vào việc tham lam chiếu từng phần rộng lớn nhưng mà tham lam chiếu đúng đắn, một biện pháp tức thì mang lại điều này này đó là dùng ký tự động đại diện thay mặt (hoặc) nhập biểu thức logic. Tuy nhiên cơ hội tiếp cận giản dị và đơn giản và dễ dàng này sẽ không còn sinh hoạt. Rất nhiều hàm nhập Excel gật đầu ký tự động đại diện thay mặt tuy nhiên hàm IF là nước ngoài lệ.

Một biện pháp không giống này đó là người sử dụng hàm IF kết phù hợp với hàm ISNUMBER SEARCH (không phân biệt chữ hoa chữ thường) hoặc hàm FIND (phân biệt chữ hoa chữ thường).

Ví dụ, nếu như việc triển khai ĐK No là cần cho tất cả nhị mục “Delivered” và “Out for delivery” thì công thức sau tiếp tục hiệu quả:

=IF(ISNUMBER(SEARCH("deliv",C2)), "No", "Yes")

IF formula for text values with partial match
Chúng tôi đang được dùng hàm SEARCH mang lại công thức bên trên vì như thế việc so sánh sở hữu phân biệt chữ hoa hoặc thông thường dường như hợp lý và phải chăng rộng lớn với tài liệu thể hiện. Nếu bạn thích so sánh sở hữu phân biệt chữ hoa hoặc thông thường thì giản dị chỉ việc thay cho thế hàm SEARCH vị hàm FIND Theo phong cách này:

=IF(ISNUMBER(FIND("ký tự", nơi nhằm lần kiếm)), value_if_true, value_if_false)

Ví dụ về công thức hàm IF cho 1 ngày, tháng:

Thoạt nom thì công thức hàm IF đối với tháng ngày tương tự như so với số và ký tự động tất cả chúng ta một vừa hai phải kể. Nhưng không mong muốn là ko cần như thế.

Không tương đương tựa như các hàm không giống nhập Excel, hàm IF ko thể phân biệt được tháng ngày và biểu diễn giải nó đi ra như 1 chuỗi ký tự động được, điều này lý giải vì sao các bạn ko thể biểu diễn miêu tả một biểu thức logic giản dị như >”11/19/2014″ hoặc >11/19/2014.  Không sở hữu công thức nào là là đích thị cả!

Ví dụ 1. Công thức hàm IF cho 1 ngày mon với hàm DATEVALUE

Để hàm IF hoàn toàn có thể nhận dạng được tháng ngày nhập một biểu thức logic, các bạn phải kê nó nhập hàm DATEVALUE như vậy này: DATEVALUE(“11/19/2014”). Công thức hoàn hảo sở hữu dạng như sau:

=IF(C2<DATEVALUE("11/19/2014"), "Completed", "Coming soon")

Như minh họa của hình bên dưới, công thức hàm IF này trân quý tháng ngày nhập cột C và trả về độ quý hiếm “Completed” nếu mà trò nghịch ngợm này biểu diễn tra trước thời điểm ngày 11 mon 11, còn ngược lại thì công thức tiếp tục trả về độ quý hiếm “Coming soon”.

An example of the IF formula with the DATEVALUE function

Ví dụ 2. Công thức hàm IF với hàm TODAY()

Với ĐK điều kiện kèm theo các bạn thể hiện tùy theo tháng ngày lúc này, chúng ta cũng có thể người sử dụng hàm TODAY() nhập biểu thức logic. Ví dụ như:

=IF(C2<DATEVALUE("11/19/2014"), "Completed", "Coming soon")

Hàm IF còn hoàn toàn có thể hiểu những biểu thức logic phức tạp hơn hoàn toàn như ví dụ tiếp theo:

Ví dụ 3. Công thức hàm IF không ngừng mở rộng cho 1 ngày mon nhập vượt lên trên khứ và tương lai

Giả sử như các bạn chỉ ham muốn lưu lại trong vòng rộng lớn 30 ngày tính kể từ thời gian lúc này thì chúng ta cũng có thể màn trình diễn biểu thức logic như sau A2-TODAY()>30. Công thức hoàn hảo sở hữu dạng:

=IF(A2-TODAY()>30, "Future date", "")

Để chỉ ra rằng những ngày đang được ra mắt cách đó rộng lớn 30 ngày, chúng ta cũng có thể người sử dụng công thức sau:

=IF(TODAY()-A2>30, "Past date", "")

Advanced IF formulas for future and past dates
Nếu bạn thích sở hữu cả nhị tín hiệu nhập và một cột các bạn sẽ cần dùng cho tới hàm IF được tích hợp như sau:

=IF(A2-TODAY()>30, "Future date", IF(TODAY()-A2>30, "Past date", ""))

A nested IF formula for dates

Ví dụ về công thức hàm IF mang lại tài liệu và dù trống:

Đôi khi bạn thích lưu lại dù tài liệu hoặc dù trống trải chắc chắn thì bạn phải triển khai một trong số cơ hội sau:

  • Sử dụng phối kết hợp hàm IF với ISBLANK
  • Sử dụng những biểu thức logic =”” (bằng dù trống) hoặc <>”” (khác dù trống).

Bảng sau đây tiếp tục lý giải rõ ràng sự khác lạ thân thiết nhị cơ hội bên trên và thể hiện ví dụ

Biểu thức logic Mô tả Ví dụ
Ô trống =”” Được nghĩ rằng TRUE nếu như dù được hướng đẫn là dù trống trải, bao hàm cả những dù với phỏng lâu năm xâu vị 0.

Ngược lại thìa là FALSE

=IF(A1=””, 0, 1)

Trả về 0 nếu như A1 là dù trống trải. trái lại thì trả về 1

Nếu A1 là một trong chuỗi độ quý hiếm trống rỗng thì trả về 0

ISBLANK() Được nghĩ rằng TRUE nếu như dù được hướng đẫn là dù rông trọn vẹn – không tồn tại công thức, không tồn tại cả chuỗi độ quý hiếm trống rỗng được trả về kể từ công thức không giống.

Ngược lại thìa là FALSE

=IF(ISBLANK(A1), 0, 1)

Trả lại sản phẩm tương đương với công thức bên trên tuy nhiên xử lý những dù có tính lâu năm chuỗi vị 0 tựa như các dù trống rỗng.

Tức là, nếu như A1 có một chuỗi độ quý hiếm trống rỗng, công thức tiếp tục trả về 1.

Ô sở hữu chứa chấp dữ liệu <>”” Được nghĩ rằng TRUE nếu như dù hướng đẫn sở hữu chứa chấp tài liệu. trái lại thìa là FALSE

Những dù với phỏng lâu năm chuỗi vị 0 thìa là dù trống

=IF(A1<>””, 1, 0)

Trả về 1 nếu như A1 dù sở hữu tài liệu, ngược lại thì trả về 0

Nếu A1 sở hữu chuỗi độ quý hiếm trống rỗng thì công thức trả về 0

ISBLANK()=FALSE Được nghĩ rằng TRUE nếu như dù ấn quyết định ko cần dù trống rỗng. trái lại thìa là FALSE

Ô với phỏng lâu năm chuỗi vị o thìa là dù ko rỗng

=IF(ISBLANK(A1)=FALSE, 0, 1)

Tương tự động tựa như các công thức bên trên, tuy nhiên trả về 1 nếu như A1 sở hữu bao hàm một chuỗi độ quý hiếm rỗng

Ví dụ sau đây tiếp tục màn trình diễn biểu thức logic sở hữu chứa chấp dữ liệu/ trống rỗng tiếp tục ra làm sao.

Giả sử như tài liệu nhập cột C chỉ đã có được sau khoản thời gian đang được sở hữu tài liệu nhập cột B ứng với game đang được ra mắt thì chúng ta cũng có thể người sử dụng công thức hàm IF sau nhằm lưu lại những game đang được trả thành

=IF($C2<>"", "Completed", "")

=IF(ISBLANK($C2)=FALSE, “Completed”, “”)

Vì không tồn tại phỏng lâu năm chuỗi vị 0 nhập bảng nên cả nhị công thức đều trả về sản phẩm như nhau:

The IF formula for blank / non-blank cells

Nếu bạn thích coi chỉ dẫn cơ hội dùng hàm IF nhập Excel này bên dưới dạng Clip, thì mời mọc các bạn bám theo dõi Clip sau đây:

Ví dụ dùng hàm IF trong các công việc xếp loại bám theo điểm số

Trong tình huống các bạn sở hữu một đòi hỏi bố trí điểm số như sau:

  • Từ 5 cho tới 6.5: xếp loại trung bình
  • Từ 6.5 cho tới 8: xếp loại khá
  • Từ 8 trở lên: xếp loại giỏi

giả sử điểm số ở trong dù A1, thì chúng ta cũng có thể ghi chép hàm IF lồng nhau như sau:

=IF(AND(A1>=5,A1<6.5),"Trung bình",
    IF(AND(A1>=6.5, A1<8), "Khá",
       IF(A1>=8,"Giỏi","Không xếp loại")))

Trong tình huống này, nếu như khách hàng thấy việc ghi chép hàm IF lồng nhau vượt lên trên phức tạp và khó khăn hiểu, thì chúng ta cũng có thể xem thêm phương thức không giống cụt gọn gàng và dễ nắm bắt rộng lớn vị cách dùng hàm VLOOKUP

Như vậy với nội dung bài viết này, mamnontritueviet.edu.vn đang được share mang lại chúng ta cách sử dụng hàm IF nhập Excel: Công thức mang lại số, ký tự động, tài liệu và dù trống trải và một trong những những ví dụ. Nếu sở hữu ngẫu nhiên vướng mắc gì hoàn toàn có thể comment ngay lập tức bên dưới nội dung bài viết này nhằm công ty chúng tôi hoàn toàn có thể giải quyết và xử lý từng vướng mắc của người sử dụng một cơ hội sớm nhất có thể.

Những kỹ năng các bạn đang được coi nằm trong khóa học: Excel kể từ cơ phiên bản cho tới nâng cao của Học Excel Online. Khóa học tập này hỗ trợ cho mình kỹ năng một cơ hội rất đầy đủ và sở hữu khối hệ thống về những hàm, những dụng cụ nhập excel, phần mềm excel nhập công việc…

Xem thêm: ghép ảnh chúc ngủ ngon