cách chứng minh tiếp tuyến

Bài viết lách Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe với cách thức giải cụ thể gom học viên ôn tập dượt, biết phương pháp thực hiện bài bác tập dượt Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe.

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết

A. Phương pháp giải

Để chứng tỏ đường thẳng liền mạch d là tia tiếp tuyến của lối tròn xoe (O;R) bên trên điểm A tao sử dụng những cơ hội sau đây:

Bạn đang xem: cách chứng minh tiếp tuyến

Cách 1: Kẻ OA ⊥ d bên trên A, chứng tỏ OA = R.

Cách 2: Đường trực tiếp d trải qua A ∈ (O ; R) thì tao cần thiết chứng tỏ OA ⊥ d bên trên điểm A.

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1 : Cho ΔABC nội tiếp lối tròn xoe (O), (AB < AC). Trên tia đối của tia BC lấy điểm M sao cho tới MA2 = MB.MC. Chứng minh rằng: MA là tiếp tuyến của lối tròn xoe (O).

Hướng dẫn giải

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết

Vì MA2 = MB.MC ⇒ Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết

Xét ΔMAC và ΔMBA có

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết : góc chung

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết

⇒ ΔMAC ∼ ΔMBA (c.g.c)

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết (1)

Kẻ 2 lần bán kính AD của (O)

Ta đem Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết (hai góc nội tiếp nằm trong chắn cung AB )

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết (chứng minh trên)

Suy đi ra Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết (3)

Lại đem Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết (góc nội tiếp chắn nửa lối tròn)

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết (4)

Từ (3) và (4) suy đi ra Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết hoặc Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết

⇒ OA ⊥ MA

Do A ∈ (O)

⇒ MA là tiếp tuyến của (O).

Ví dụ 2 : Cho lối tròn xoe tâm O 2 lần bán kính AB. C là 1 trong điểm thay cho thay đổi bên trên lối tròn xoe (O). Tiếp tuyến bên trên C của (O) hạn chế AB bên trên D. Đường trực tiếp qua loa O và vuông góc với phân giác của Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết , hạn chế CD bên trên M. Qua M kẻ đường thẳng liền mạch d tuy vậy song với AB. Chứng minh d là tiếp tuyến của (O).

Hướng dẫn giải

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết

Kẻ OH ⊥ d ⇒ Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết

Ta đem CD là tiếp tuyến của (O) nên OC ⊥ CD bên trên C ⇒ Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết

Gọi E là uỷ thác điểm của tia phân giác Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết với OM

Xét tam giác MDO đem : DE là phân giác Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết , DE là lối cao

⇒ ΔDOM cân nặng bên trên D

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết (hai góc ở đáy)

Ta lại sở hữu : d//AB ⇒ Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết (hai góc sánh le trong)

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết

Xét ΔOHM và ΔOCM , đem :

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết

OM: cạnh chung

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết (cmt)

⇒ ΔOHM = Δ OCM (cạnh huyền – góc nhọn)

⇒ OH = OC = R (hai cạnh tương ứng)

⇒ H ∈ (O;R)

Do tê liệt d là tiếp tuyến của (O;R).

Ví dụ 3 : Cho tam giác ABC nhọn. Vẽ lối tròn xoe tâm O 2 lần bán kính BC, hạn chế AB,AC theo thứ tự bên trên E và F. BF và CE hạn chế nhau bên trên I. Gọi M là trung điểm của AI. Chứng minh MF là tiếp tuyến của (O).

Hướng dẫn giải

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết

Ta đem : Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết (góc nội tiếp chắn nửa lối tròn)

⇒ BF ⊥ AC , CE ⊥ AB

Xét tam giác ABC, đem BF ∩ CE = {I}

⇒ I là trực tâm tam giác ABC

Gọi H là uỷ thác điểm của AI với BC

⇒ AH ⊥ BC bên trên H

Xét tam giác AFI vuông bên trên F, đem M là trung điểm của AI

⇒ FM = MA = MI

⇒ ΔFMA cân nặng bên trên M

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết(hai góc ở đáy) (1)

Xét tam giác OFC, đem OF = OC

⇒ FOC cân nặng bên trên O

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết(hai góc ở đáy) (2)

Xét tam giác AHC vuông bên trên H, có: Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết (hai góc phụ nhau)(3)

Từ (1), (2) và (3) Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết

⇒ MF ⊥ OF

Vậy MF là tiếp tuyến của (O).

C. Bài tập dượt trắc nghiệm

Câu 1 : Cho nửa lối tròn xoe tâm O 2 lần bán kính AB. Ax, By là nhị tiếp tuyến của (O) (Ax, By nằm trong phía so với đường thẳng liền mạch AB). Trên Ax lấy điểm C, bên trên By lấy điểm D sao cho

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết .

Khi đó:

a. CD xúc tiếp với lối tròn xoe (O)

b. CD hạn chế lối tròn xoe (O) bên trên nhị điểm phân biệt

c. CD không tồn tại điểm công cộng với (O)

d. CD = R2

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết

Trên tia đối của tia BD lấy điểm E sao cho tới BE = AC

Kẻ OH ⊥ CD

Ta có: Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết

Mà AC = BE ⇒ BE.BD = R2 = OB2

⇒ ΔDOE vuông bên trên O

Xét ΔOAC và ΔOBE , tao có:

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết

AC = BE (gt)

OA = OB (=R)

⇒ ΔOAC = ΔOBE (g-g-g)

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết (hai góc tương ứng)

Ta có: Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết

Nên C, O, E trực tiếp hàng

Xét tam giác DCE, có:

OD một vừa hai phải là lối cao một vừa hai phải là lối trung tuyến của △CDE nên OD cũng chính là lối phân giác.

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết (DO là phân giác Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết )

Xét ΔOHD và ΔOBD , có:

OD chung

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết (Cmt)

⇒ ΔOHD = ΔOBD (cạnh huyền - góc nhọn)

⇒ OH = OB ⇒ CD xúc tiếp với lối tròn xoe (O).

Câu 2 : Cho tam giác ABC cân nặng bên trên A, lối cao AH và BK hạn chế nhau ở I. Khi đó:

a. AK là tiếp tuyến của lối tròn xoe 2 lần bán kính AI

b. BK là tiếp tuyến của lối tròn xoe 2 lần bán kính AI

c. BH là tiếp tuyến của lối tròn xoe 2 lần bán kính AI

d. HK là tiếp tuyến của lối tròn xoe 2 lần bán kính AI

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết

Gọi O là trung điểm của AI, Lúc đó: KO là lối trung tuyến của tam giác vuông AKO.

⇒ AO = IO = OK.

⇒ ΔOAK cân nặng bên trên O

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết(hai góc ở đáy) (1)

Xét tam giác BKC vuông bên trên K, đem H là trung điểm của BC(do tam giác ABC cân nặng bên trên A)

⇒ BH = HK = HC.

⇒ ΔHCK cân nặng bên trên H

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết(hai góc ở đáy) (2)

Ta lại có: Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết (hai góc nhọn phụ nhau vô tam giác vuông AHC)(3)

Từ (1), (2) và (3) suy ra: Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết hoặc Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết

Từ tê liệt suy đi ra rằng HK là tiếp tuyến của lối tròn xoe 2 lần bán kính AI.

Câu 3 : Cho lối tròn xoe (O) 2 lần bán kính AB, lấy điểm M sao cho tới A nằm trong lòng B và M. Kẻ đường thẳng liền mạch MC xúc tiếp với lối tròn xoe (O) bên trên C. Từ O hạ đường thẳng liền mạch vuông góc với CB bên trên H và hạn chế tia MC bên trên N. Khẳng toan nào là tại đây ko đúng?

a. BN là tiếp tuyến của lối tròn xoe (O)

b. BC là tiếp tuyến của lối tròn xoe (O)

c. OC là tiếp tuyến của lối tròn xoe (O, ON)

d. AC là tiếp tuyến của lối tròn xoe (C, BC)

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết

+ BC là chão của lối tròn xoe (O), nên B sai.

+ Ta đem Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết ⇒ ΔOCN nội tiếp lối tròn xoe 2 lần bán kính ON

⇒ OC là chão của lối tròn xoe 2 lần bán kính ON, nên C sai.

+ Ta đem AC là đường thẳng liền mạch trải qua tâm của (C,BC) nên ko thể là tiếp tuyến. Do tê liệt D sai.

+ Ta đem OH ⊥ BC

Xét tam giác OBC cân nặng bên trên O (OB = OC) đem OH là lối cao

⇒ OH là phân giác Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết

Xét ΔOCN và ΔOBN , tao đem :

OC = OB

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết

ON : cạnh chung

⇒ ΔOCN = ΔOBN (c-g-c)

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết(hai góc tương ứng)

⇒ BN ⊥ OB

Vậy BN là tiếp tuyến của lối tròn xoe (O).

Câu 4 : Cho tam giác ABC vuông bên trên A, lối cao AH. Đường tròn xoe tâm O 2 lần bán kính AH hạn chế AB bên trên E, lối tròn xoe tâm O’ 2 lần bán kính HC hạn chế AC bên trên F. Khi đó:

a. EF là tiếp tuyến của lối tròn xoe (H, HO)

B, O’F là tiếp tuyến của lối tròn xoe Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết

c. EF là tiếp tuyến công cộng của hai tuyến đường tròn xoe (O) và (O’).

d. OF là tiếp tuyến của lối tròn xoe (C, CF).

Hướng dẫn giải

Xem thêm: muốn tính chu vi hình chữ nhật

Đáp án

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết

EF ko vuông góc với OH nên EF ko là tiếp tuyến của (H,HO).

EF là ko là tiếp tuyến công cộng của hai tuyến đường tròn xoe (O) và (O’).

EF ko vuông góc với CF nên EF ko là tiếp tuyến của (C,CF).

Xét tam giác O’CF cân nặng bên trên O’(O’C = O’F)

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết (hai góc ở đáy)

Ta lại có: Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết (hai góc nằm trong phụ Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết )

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết ( ΔOAE cân nặng bên trên O)

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết (hai góc phụ nhau vô tam giác vuông AEF)

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết

Vậy O’F là tiếp tuyến của lối tròn xoe Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết .

Câu 5 : Cho nửa lối tròn xoe (O) 2 lần bán kính AB. Trên nửa mặt mày phẳng phiu bờ AB chứa chấp nửa lối tròn xoe dựng nhị tiếp tuyến Ax và By. Trên tia Ax lấy điểm C, bên trên tia Ay lấy điểm D. Điều khiếu nại cần thiết và đầy đủ nhằm CD xúc tiếp với lối tròn xoe (O) là:

A. AB2 = AC.BD

B. AB2 = 2AC.BD

C. AB2 = 4AC.BD

D. AB2 = AC2.BD2

Hướng dẫn giải

Đáp án C

( ⇒ ) CD xúc tiếp với lối tròn xoe (O)

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết

CD là tiếp tuyến của (O) bên trên H

CD hạn chế Ax bên trên C, bám theo đặc thù nhị tiếp tuyến hạn chế nhau, tao có:

AC = CH và OC là tia phân giác của Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết (1)

CD hạn chế By bên trên D, bám theo đặc thù nhị tiếp tuyến hạn chế nhau, tao có:

và OD là phân giác của Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết (2)

Từ (1) và (2) suy đi ra Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết

Ta lại có: Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết

Xét tam giác COD vuông bên trên O, OH ⊥ CD :

OH2 = DH.CH = DB.AC

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết

(⇐)

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết

Kẻ OH ⊥ CD

Trên tia đối của tia BD lấy điểm E sao cho tới BE = AC

Ta có: Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết

Mà AC = BE ⇒ BE.BD = R2 = OB2

⇒ ΔDOE vuông bên trên O

Xét ΔOAB và ΔOBE , tao có:

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết

AC = BE (gt)

OA = OB (=R)

⇒ ΔOAB = ΔOBE

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết (hai góc tương ứng)

Ta có: Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết

Nên C, O, E trực tiếp hàng

Xét tam giác DCE, có:

OD một vừa hai phải là lối cao một vừa hai phải là lối trung tuyến của ΔCDE nên OD cũng chính là lối phân giác.

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết(DO là phân giác Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết )

Xét ΔOHD và ΔOBD , có:

OD chung

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết (Cmt)

⇒ ΔOHD = ΔOBD (cạnh huyền - góc nhọn)

⇒ OH = OB ⇒ CD xúc tiếp với lối tròn xoe (O).

Câu 6 : Cho lối tròn xoe (O, R) 2 lần bán kính AB. Vẽ chão cung AC sao cho tới góc CAB vì như thế 30o . Trên tia đối của tia BA lấy điểm M sao cho tới BM = R. Khi đó:

a. AM là tiếp tuyến của lối tròn xoe (O).

b. BM là tiếp tuyến của lối tròn xoe (O).

c. CM là tiếp tuyến của lối tròn xoe (O).

d. AB là tiếp tuyến của lối tròn xoe (O).

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết

Ta có: Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết (góc nội tiếp chắn nửa lối tròn)

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết(hai góc phụ nhau)

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết

Xét tam giác OBC đem OB = OC và Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết

⇒ ΔOBC đều

⇒ OB = BC = BM

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết

⇒ ΔOCM vuông bên trên C

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết ⇒ OC ⊥ CM

Vậy CM là tiếp tuyến của lối tròn xoe (O).

Câu 7 : Trong những tuyên bố sau đây, tuyên bố nào là tại đây đúng:

A. Đường trực tiếp d được gọi là tiếp tuyến của (O) Lúc bọn chúng đem điểm chung

B. Đường trực tiếp d được gọi là tiếp tuyến của (O) Lúc d vuông góc với nửa đường kính bên trên A

C. Đường trực tiếp d được gọi là tiếp tuyến của (O) Lúc d vuông góc với nửa đường kính bên trên A và A nằm trong (O)

D. Đường trực tiếp d được gọi là tiếp tuyến của (O) Lúc d vuông góc với nửa đường kính bên trên A và OA > R.

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Theo khái niệm của tiếp tuyến, Đường trực tiếp d được gọi là tiếp tuyến của (O) Lúc d vuông góc với nửa đường kính bên trên A và OA = R.

Câu 8 : Cho tam giác ABC vuông ở A. Vẽ lối cao AH, gọi D là vấn đề đối xứng với B qua loa H. Vẽ lối tròn xoe 2 lần bán kính CD hạn chế CA ở E, O là trung điểm của CD Khi tê liệt, góc HEO bằng:

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết

Gọi O là tâm lối tròn xoe 2 lần bán kính CD

E phía trên lối tròn xoe đg kính CD

⇒ ΔDE vuông bên trên E

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết⇒ DE ⊥ EC

Mà AB AC (do tam giác ABC vuông bên trên A)

⇒ DE // AB ( kể từ vuông góc cho tới tuy vậy song)

⇒ ABDE là hình thang

Gọi M là trung điểm của AE

Ta có: H là trung điểm của BD (D đối xứng với B qua loa H)

⇒ HM là đg khoảng của hình thang ABDE

⇒ HM // AB HM ⊥ AC

Xét ΔAHE đem HM một vừa hai phải là lối trung tuyến, một vừa hai phải là lối cao

⇒ ΔAHE cân nặng bên trên H ⇒ Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết ( Hai góc ở đáy)

+ ΔCOE cân nặng bên trên O ⇒ Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết (hai góc ở đáy)

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết (hai góc phụ nhau vô tam giác vuông AHC)

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết.

Câu 9 : Cho tam giác ABC vuông bên trên A, lối cao AH. Đường tròn xoe tâm I 2 lần bán kính BH hạn chế AB bên trên E, lối tròn xoe tâm J 2 lần bán kính HC hạn chế AC bên trên F. Khi đó:

A. EH là tiếp tuyến công cộng của hai tuyến đường tròn xoe (I) và (J) bên trên H

B. BH là tiếp tuyến công cộng của hai tuyến đường tròn xoe (I) và (J) bên trên H

C. AH là tiếp tuyến công cộng của hai tuyến đường tròn xoe (I) và (J) bên trên H

D. CH là tiếp tuyến công cộng của hai tuyến đường tròn xoe (I) và (J) bên trên H

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Cách chứng tỏ tiếp tuyến của một lối tròn xoe rất rất hoặc, chi tiết

Ta nhận biết H ∈ (I), H ∈ (J)

Mà AH ⊥ JH , AH ⊥ IH

Suy đi ra AH là tiếp tuyến công cộng của hai tuyến đường tròn xoe (I) và (J) bên trên H.

Câu 10 : Cho tam giác ABC đem AB=3cm, AC=4cm và BC=5cm. Khi đó:

A. AB là tiếp tuyến của (C;3cm).

B. AC là tiếp tuyến của (B;3cm).

C. AB là tiếp tuyến của (B;4cm).

D. AC là tiếp tuyến của (C;4cm).

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Vì AB = 3cm ⇒ A ∈ (B;3cm).

Xét tam giác ABC, đem :

BC2 = 52 = 25

AB2 + AC2 = 32 + 42 = 9 + 16 = 25

⇒ AB2 + AC2 = BC2

Theo toan lý Py – tao – go hòn đảo suy đi ra tam giác ABC vuông bên trên A

⇒ AB ⊥ AC

⇒ AC là tiếp tuyến của (B;3cm).

Xem tăng những dạng bài bác tập dượt Toán lớp 9 tinh lọc, đem lời nói giải cụ thể hoặc khác:

  • Cách chứng tỏ nhị góc hoặc nhị đoạn trực tiếp cân nhau rất rất hoặc, chi tiết
  • Cách chứng tỏ hai tuyến đường trực tiếp vuông góc rất rất hoặc, chi tiết
  • Cách giải bài bác tập dượt Quỹ tích cung chứa chấp góc rất rất hoặc, chi tiết
  • Cách chứng tỏ nhiều điểm nằm trong phụ thuộc một lối tròn xoe rất rất hay
  • Cách dựng cung chứa chấp góc rất rất hoặc, chi tiết

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ sử dụng học hành giá cực mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3
  • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 đem đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nghề giáo và khóa huấn luyện và đào tạo giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: kết bài nói với con

Loạt bài bác Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập dượt Toán lớp 9 Đại số và Hình học tập đem đáp án đem không hề thiếu Lý thuyết và những dạng bài bác được biên soạn bám sát nội dung lịch trình sgk Đại số cửu và Hình học tập 9.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

chuong-3-goc-voi-duong-tron.jsp