bất phương trình bậc nhất một ẩn

Bình chọn:

3.8 bên trên 420 phiếu

Bạn đang xem: bất phương trình bậc nhất một ẩn

Lý thuyết bất phương trình bậc nhất một ẩn1. Định nghĩa Xem cụ thể

Trả điều thắc mắc 1 Bài 4 trang 43 SGK Toán 8 Tập 2

Trả điều thắc mắc 1 Bài 4 trang 43 SGK Toán 8 Tập 2. Trong những bất phương trình sau,

Xem điều giải

Trả điều thắc mắc 2 Bài 4 trang 44 SGK Toán 8 Tập 2 Trả điều thắc mắc 2 Bài 4 trang 44 SGK Toán 8 Tập 2. Giải những bất phương trình sau: Xem điều giải

Trả điều thắc mắc 3 Bài 4 trang 45 SGK Toán 8 Tập 2

Trả điều thắc mắc 3 Bài 4 trang 45 SGK Toán 8 Tập 2. Giải những bất phương trình sau (dùng quy tắc nhân):

Xem điều giải

Trả điều thắc mắc 4 Bài 4 trang 45 SGK Toán 8 Tập 2 Trả điều thắc mắc 4 Bài 4 trang 45 SGK Toán 8 Tập 2. Giải quí sự tương tự... Xem điều giải

Trả điều thắc mắc 5 Bài 4 trang 46 SGK Toán 8 Tập 2

Trả điều thắc mắc 5 Bài 4 trang 46 SGK Toán 8 Tập 2. Giải bất phương trình

Xem điều giải

Trả điều thắc mắc 6 Bài 4 trang 46 SGK Toán 8 Tập 2Trả điều thắc mắc 6 Bài 4 trang 46 SGK Toán 8 Tập 2. Giải bất phương trình: -0,2x-0,2>0,4x-2. Xem điều giải

Bài 19 trang 47 sgk toán 8 tập dượt 2

Giải bài bác 19 trang 47 SGK Toán 8 tập dượt 2. Giải những bất phương trình theo gót quy tắc fake vế:

Xem điều giải

Bài trăng tròn trang 47 sgk toán 8 tập dượt 2Giải những bất phương trình (theo quy tắc nhân): Xem điều giải Bài 22 trang 47 sách giáo khoa toán 8 tập dượt 2Giải bài bác 22 trang 47 SGK Toán 8 tập dượt 2. Giải những bất phương trình và màn trình diễn tập dượt nghiệm bên trên trục số: Xem điều giải

Bài 23 trang 47 sgk toán 8 tập dượt 2

Giải bài bác 23 trang 47 SGK Toán 8 tập dượt 2. Giải những bất phương trình và màn trình diễn tập dượt nghiệm bên trên trục số:

Xem điều giải

Bài 24 trang 47 sgk toán 8 tập dượt 2Giải những bất phương trình: Xem điều giải

Bài 25 trang 47 sgk toán 8 tập dượt 2

Giải bài bác 25 trang 47 SGK Toán 8 tập dượt 2. Giải những bất phương trình

Xem điều giải

Bài 26 trang 47 sgk toán 8 tập dượt 2Giải bài bác 26 trang 47 SGK Toán 8 tập dượt 2. Hình vẽ sau màn trình diễn tập dượt nghiệm của bất phương trình nào? (kể cả bất phương trình với nằm trong tập dượt nghiệm) Xem điều giải

Bài 27 trang 48 sgk toán 8 tập dượt 2

Giải bài bác 27 trang 48 SGK Toán 8 tập dượt 2. Đố. Kiểm tra coi độ quý hiếm x = -2 với là nghiệm của bất phương trình sau không:

Xem điều giải

Bài 28 trang 48 sgk toán 8 tập dượt 2Giải bài bác 28 trang 48 SGK Toán 8 tập dượt 2. Cho bất phương trình x2 > 0 Xem điều giải Bài 30 trang 48 sgk toán 8 tập dượt 2Giải bài bác 30 trang 48 SGK Toán 8 tập dượt 2. Một người dân có số chi phí không thật 70 000 đồng bao gồm 15 tờ giấy tờ bạc với nhị loại mệnh giá: loại 2000 đồng và loại 5000 đồng. Hỏi người ê với từng nào Xem điều giải

Bài 31 trang 48 sgk toán 8 tập dượt 2

Giải những bất phương trình và màn trình diễn tập dượt nghiệm bên trên trục số:

Xem điều giải