alcl3 có lưỡng tính không

YOMEDIA

Bạn đang xem: alcl3 có lưỡng tính không

 • Câu hỏi:

  Chất không đem đặc thù lưỡng tính là:

  • A. Al(OH)3.
  • B. NaHCO3.
  • C. AlCl3.
  • D. Al2O3.

  Đáp án đúng: C

CÂU HỎI KHÁC VỀ TỔNG HỢP HÓA VÔ CƠ

 • Các hóa học nhập mặt hàng nào là tại đây đều tạo ra kết tủa khi mang lại thuộc tính với hỗn hợp AgNO3 nhập NH3 dư
 • Tính bazơ của những hiđroxit được xếp theo dõi trật tự hạn chế dần dần kể từ trái khoáy quý phái cần là:
 • Nhiệt phân AgNO3.
 • Các khí: CO, CO2, O2, N2, NO2, SO2, H2S, CFC. Có từng nào khí làm cho dù nhiễm ko khí?
 • Cho mặt hàng những hóa học sau: Al, NaHCO3, (NH4)2CO3, NH4Cl, Al2O3, Zn, K2CO3, K2SO4
 • Ba hỗn hợp X, Y, Z thỏa mãn: - X thuộc tính với Y thì đem tủa xuất hiện
 • Có những thử nghiệm sau: 1; Sục khí H2S nhập hỗn hợp FeCl3
 • Chất vô sinh X nhập bộ phận chỉ mất 2 yếu tố. X ko tan được nhập H2O và hỗn hợp HCl.
 • Trong những chất: glyxin; glixerol; metylamoni fomat; phenol; etylamoni clorua; phenyl axetat
 • Có những phán xét sau về sắt kẽm kim loại và thích hợp hóa học của nó: 1; Các sắt kẽm kim loại nhẹ nhõm rộng lớn H2O đều tan chất lượng nhập dd Ba(OH)2.

Xem thêm: hôm nay là ngày mấy âm

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA

Xem thêm: nahso4 + bacl2